مقاله ترجمه شده درباره ماهیت شیمیایی پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی در دسته ای از ترکیبات


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ماهیت شیمیایی پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی در دسته ای از ترکیبات


عنوان انگلیسی مقاله:

The chemical nature of very strong hydrogen bonds in some categories of compounds


کلمات کلیدی مقاله:

RAHB، (C) CAHB، (K) CAHB، طبیعت پیوند شیمیایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی آلی و شیمی فیزیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.جزئیات محاسبه

3.نتایج و بحث

3.1. پیوندهای هیدروژنی در بتا-دی کتون انولها

3.2.اثرات عدم استقرار الکترونی πدر ماهیت RAHB ها

3.3.ماهیت شیمیایی (±)CAHB ها (پیوندهای هیدروژنی باردار)

3.4.مرور اجمالی

4.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

After suggestion of hydrogen bond by Huggins [1], Latimer and Rodebush [2], and then cited by Lewis’s 1923 book on valance theory [3] as ‘Bivalent Hydrogen’, many books [4–9], reviews [10,11], and various articles appeared about H-bonding. Recently, many researches are devoted to very strong hydrogen bonds, because of their important role in biochemical reactions, and enzyme catalysis as transition state [12–15]. What makes them to be distinguished form ordinary hydrogen bonds is their unusual stabilization energy. These types of hydrogen bonds have been widely studied, both experimentally and theoretically [16–28]. Gilli classified all cases of strong and very strong hydrogen bonds to three fundamental types: negative charge assisted hydrogen bond [(K)CAHB], positive charge assisted hydrogen bond [(C) CAHB], and resonance assisted hydrogen bond [RAHB], where the H-bond donor and acceptor atoms are connected through p-conjugated double bonds [19]. Also, Hibbert and Emsley [29] classified hydrogen bonds according to their shape of potential energy surface (PES), the energy of transition state (TS) for hydrogen transfer between two oxygens, and the O–H zero point vibrational energy (ZPEO–H). With respect to this classification, very strong hydrogen bonds have a barrier less than (or near to) ZPEO–H [12].

1.مقدمه
بعد از مطالعات انجام شده برروی پیوندهای هیدروژنی توسط “هوگینز”، “لاتیمر” و “رودبوش” و سپس تالیف کتابی در زمینه نظریۀ ظرفیت توسط لوییس در سال 1923 با عنوان “هیدروژن دوظرفیتی” ، کتابها، کارهای پژوهشی و مقالات متعدد دیگری در حوزه پیوند هیدروژنی به چاپ رسیدند. اخیراً بسیاری از محققان برروی مطالعه پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی بخاطر نقش مهم آنها در واکنشهای بیوشیمیایی و کاتالیستهای آنزیمی در مرحله گذار ، وقت زیادی را اختصاص داده اند. آن چیزی که سبب میشود این پیوندهای هیدروژنی از پیوندهای هیدروژنی معمولی متمایز باشند، انرژی پایداری غیرعادی آنهاست. این نوع از پیوندهای هیدروژنی هم به لحاظ تجربی و هم از نظر محاسباتی در سطح وسیعی مورد بررسی قرار گرفته اند. “گیلی” همه انواع پیوندهای هیدروژنی را در سه دسته، از قوی تا خیلی قوی دسته بندی کرده است: که شامل پیوندهای هیدروژنی با بار منفی [(-)CAHB]، پیوندهای هیدروژنی بابار مثبت [(+)CAHB]، پیوندهای هیدروژنی رزونانس پذیر [RAHB] میباشد. در این پیوندها اتمهای دهنده و پذیرنده پیوند هیدروژنی از طریق پیوند دوگانه π-مزدوج به اتم مجاور خود متصل هستند. “هیبرت”و “ایمسلی” نیز پیوندهای هیدروژنی را مطابق شکل سطح انرژی پتانسیلشان (PES)، انرژی حالت گذار(TS) تبادل هیدروژن بین دو اکسیژن، و انرژی ارتعاشی نقطه صفرپیوند O-H (ZPEOH) طبقه بندی کردند . با توجه به این طبقه بندی ، پیوندهای هیدروژنی خیلی قوی دارای سد انرژی خیلی پایینتر از (یانزدیک به) ZPEOH هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید