مقاله ترجمه شده درباره اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی


عنوان انگلیسی مقاله:

The effect of auditor features on audit quality


کلمات کلیدی مقاله:

کیفیت حسابرسی، تجربه کاری، شایستگی حرفه ای، انگیزه، مسؤولیت پذیری، عینیت گرایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابرسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بازنگری ادبیات موضوعی و توسعه فرضیه

روش تحقیق

تعریف متغیرها

نتایج

آمار توصیفی

همبستگی ها

ضریب تشخیص

نتایج تست اهمیت همزمان

نتایج تست اهمیت جزئی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Work experience will improve auditor’s ability to do the audit. Auditor’s work experience influences the length of time and number of tasks that have been performed by the auditor. Both of these increase auditor expertise in doing the audit. Professional competence consists of personal quality, general knowledge and special skill. Increase in personal quality, general knowledge and special skill will increase auditor professional competence and expertise, and give higher audit quality. Auditors need motivation to perform their duties properly. Motivation is encouragement that belongs to auditors that support performance in effort to reach goals. Auditors can obtain encouragement from themselves, co-workers, work place or employer. Ramadhanis (2012) considers that with motivation someone will have high morale to achieve the goals and meet the existing standards. Morale makes auditors complete their job with great toughness, introspection and consistency (not influenced by mood in examinations) and to maintain the results of the audit, so auditor’s work will comply with the standards that have been established, which indicates the high quality of audit. The auditor’s motivation is divided into four parts, including: (1) character type: the kind of personality characterized, (2) internal and external control: behaviour is shown in the company’s auditors, (3) audit norms: the implementation of the rules on company and (4) ethical culture in firm: ethics in the organization is in compliance.

1- مقدمه
تجربه کاری، توانایی حسابرس را در زمینه حسابرسی بهبود می بخشد. تجربه کاری حسابرس روی مقدار زمان و تعداد کارهایی که باید توسط حسابرس انجام شود تأثیر می گذارد. هر دوی این موارد تخصص حسابرس را در انجام حسابرسی افزایش می دهد. شایستگی حرفه ای شامل کیفیت فردی، دانش عمومی و مهارت و مهارت اختصاصی است. افزایش کیفیت فردی، دانش عمومی و مهارت اختصاصی باعث افزایش شایستگی حرفه ای و تخصص می شود و کیفیت بالاتری را به حسابرس ارزانی می کند.
حسابرسان برای انجام مناسب وظایف خود به انگیزه نیاز دارند. انگیزه، تشویقی است متعلق به حسابرسانی که در تلاش برای رسیدن به اهداف خود از پشتیبانی عملکرد برخوردار هستند. حسابرسان این تشویق را از خودشان، همکاران، محیط کار یا کارفرما دریافت می کنند. Ramadhanis (2012) معتقد است که با وجود انگیزه، افراد می توانند روحیه بالایی برای دستیابی به اهداف و رسیدن به استانداردهای موجود داشته باشند. روحیه باعث می شود حسابرسان کار خود را با جدیت، توجه و سازگاری بالایی (بدون تأثیرپذیری حالات فردی بر تجربیات) تکمیل و نتایج حسابرسی را حفظ کنند به طوری که کار حسابرس مطابق با استانداردهای وضع شده باشد و کیفیت بالای حسابرس را نشان دهد. انگیزه حسابرس به چهر بخش تقسیم می شود که عبارت است از: (1) نوع کارکتر: نوع شخصیت مشخص شده، (2) کنترل داخلی و خارجی: رفتار در حسابرس شرکت مشاهده می شود، (3) هنجارهای حسابرس: به کارگیری قواعد روی شرکت و (4) فرهنگ اخلاقی در شرکت: اخلاقیات در سازمان منطبق است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید