مقاله ترجمه شده درباره تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی: مورد بخش عمومی (مرکز ملی اداره دولتی و دولت محلی)


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of emotional intelligence on improving team-working: the case of Public Sector (National Centre for Public Administration and Local Government – N.C.P.A.L.G.)


کلمات کلیدی مقاله:

هوش هیجانی، گروه هوش هیجانی، کار گروهی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی شناخت، روانشناسی صنعتی و سازمانی و منابع انسانی و روابط کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه تحقیق

2.1 هوش هیجانی

2.2.هوش هیجانی در محل کار

2.3 هوش هیجانی در تیم

2.4. کار گروهی

3. روش تحقیق

4. نتایج

5. بحث

6. پیامدها

7. محدودیت ها

8. تحقیقات آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The purpose of the paper is to examine two dimensions of Emotional Intelligence (E.I.), awareness and management of emotions, among the public sector’s working groups and specifically in National Centre for Public Administration and Local Government (N.C.P.A.L.G.) and their impact on improving the way they work. The participants in a convenience sample are the employees of N.C.P.A.L.G. The E.I. proved to be an important factor in achieving the organization’s goals, cooperation and level of trust between team members. It wasn’t found a correlation between the two dimensions E.I. the punctual and accurate implementation of tasks. The concept of E.I. can be incorporated into certain activities of Human Resource Management as recruitment and working groups’ composition. Furthermore, educational programs aimed at improving E.I. could be designed and implemented in order public administration to be efficient. N.C.P.A.L.G. is the national strategic agent for the development of the Human Resources of the Public Administration and Local Government and delivers specialized officers of rapid promotion. Its mission is to improve the efficiency of public sector services and it was considered the appropriate organization to conduct the survey both in terms of work organization and due to the institutionally strong N.C.P.A.L.G’s position in promoting and implementing changes.

چکیده

هدف مقاله بررسی دو بعد هوش هیجانی (EI)، آگاهی و مدیریت احساسات، در میان گروه های کاری بخش عمومی و به ویژه در مرکز ملی اداره دولتی و دولت محلی (NCPALG) و تاثیر آنها در بهبود شیوه ای که آنها کار می کنند. شرکت کنندگان در نمونه ای راحت، کارکنان N.C.P.A.L.G هستند. E.I. ثابت شده است که عامل مهم در دستیابی به اهداف سازمان، همکاری و سطح اعتماد بین اعضای تیم است. هیچ ارتباطی بین دو بعد هوش هیجانی یعنی اجرای دقیق و صحیح وظایف یافت نشد. مفهوم E.I. می تواند به فعالیت های مشخصی از مدیریت منابع انسانی به عنوان ترکیب استخدام و گروه های کاری گنجانده شود. علاوه بر این، برنامه های آموزشی با هدف بهبود E.I. می تواند طراحی و پیاده سازی شود تا مدیریت عمومی کارآمد باشد N.C.P.A.L.G. مأموریت استراتژیک ملی برای توسعه منابع انسانی اداره دولتی و محلی است و افسران تخصصی ارتقاء سریع را ارائه می دهد. مأموریت آن بهبود بهره وری از خدمات بخش عمومی است و این سازمان مناسب برای انجام نظرسنجی از نظر سازماندهی کار و با توجه به موقعیت موسوم به NC.P.A.L.G در ارتقاء و اجرای تغییرات بود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید