مقاله ترجمه شده درباره همه جزئیات در سیستم انتقال فلاونوئید


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

همه جزئیات در سیستم انتقال فلاونوئید


عنوان انگلیسی مقاله:

The ‘ins’ and ‘outs’ of flavonoid transport


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

قطعاتی از پازل انتقال فلاونوئید

محل‌های زیرسلولی (اندامکی) بیوسنتز فلاونوئید

توزیع زیر سلولی فلانویید

انتقال فلاونوئید

انتقال فلاونوئید با واسطه‌ی ویزیکول‌های متحرک

نقش گریزی گلاتاتیون S-ترانسفراز در انتقال فلاونوئید

انتقال دهنده های کاست متصل به (ATP (ABC-transporter

انتقال دهنده های MATE

نقش H+-AT PASE در انتقال فلاونوئید

ترکیبات شیمیایی مورد نیاز برای انتقال جهت دار فلانویید

انتشار فلاونوئیدها به خارج از واکوئل

جابه جایی همزمان فلاونوئیدها و انتقال آن‌ها با وزیکول‌های متحرک؟

تکمیل پازل

واژه نامه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

The pieces of the flavonoid transport puzzle
Flavonoids represent one of the largest classes of plant secondary metabolites, and are involved in a multitude of physiological functions, including UV protection, insect attraction, pathogen defense, symbiosis and variation of flower color [1]. Flavonoids have been associated with many favorable agronomic traits and health benefits to humans, and their metabolic engineering is therefore an important target for plant biotechnology [2,3]. Pathways, enzymes and regulatory mechanisms of flavonoid biosynthesis have been well studied [4], yet flavonoid location and trafficking in vivo are still not clearly established. There appear to be tight links between the biosynthesis, transport and cellular deposition of flavonoid compounds. Successful metabolic engineering of flavonoid production, therefore, requires a full consideration of regulatory mechanisms not only for biosynthesis, but also for transport and storage of the end products in cells and tissues. In this respect, conclusions from earlier microscopy observations of flavonoid-containing vesicles have yet to gain molecular genetic support and membrane transporter-mediated flavonoid transport has been confirmed in only a few cases [5]. Furthermore, transport across the vacuolar membrane is not unidirectional for flavonoid storage, as plant cells have mechanisms for re-mobilization of vacuolar stores of flavonoid compounds under certain physiological conditions.

قطعاتی از پازل انتقال فلاونوئید
فلاونوئیدها یکی از بزرگترین گروه‌های متابولیت‌های ثانویه گیاهی می‌باشد و دارای فعالیت‌های فیزیولوژی متعددی همچون حفاظت از UV، جذب حشرات ، دفاع در برابر عوامل بیماری زا، همزیستی و تنوع رنگ گل‌ها هستند. فلاونوئیدها با بسیاری از صفات مطلوب کشاورزی و مزایای سلامتی در انسان‌ها در ارتباط می‌باشند، و بنابراین مهندسی متابولیک آن‌ها هدفی مهم برای بیوتکنولوژی گیاهی است. مسیرها، آنزیم‌ها و مکانیسم‌های تنظیمی بیوسنتز فلاونوئید به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، ولی با این وجود مکان و حرکت فلاونوئید در موجود زنده هنوز به وضوح مشخص نشده است.
به نظر می رسد که ارتباطاتی قوی میان بیوسنتز، انتقال و رسوب سلولی ترکیبات فلاونوئید وجود دارد. در نتیجه یک مهندسی متابولیسمی موفق برای محصولات فلاونوئید نیازمند توجه کامل به مکانیسم‌های تنظیمی برای بیوسنتز و همچنین انتقال و ذخیره‌ی محصول نهایی در سلول‌ها و بافت‌ها می‌باشد. در این زمینه، نتایج بدست آمده از مشاهدات میکروسکوپی وزیکول‌های حاوی فلاونوئید، هم اکنون پشتیبانی ژنتیک مولکولی را کسب کرده‌اند و انتقال فلاونوئید بوسیله‌ی انتقال دهنده‌های غشایی تنها در تعداد اندکی از موارد به اثبات رسیده است. علاوه بر این، انتقال در سراسر غشاء واکوئلی برای ذخیره‌ کردن فلاونوئید یک طرفه نیست. زیرا سلول‌های گیاهی دارای مکانیسم‌هایی برای حرکت مجدد ذخایر واکوئلی فلاونوئید تحت شرایط خاص فیزیولوژیک می باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید