مقاله ترجمه شده درباره رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهی در شمال قبرس – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهی در شمال قبرس


عنوان انگلیسی مقاله:

The Organizational Citizenship Behaviour of Academic Staff in North Cyprus


کلمات کلیدی مقاله:

رفتار شهروندی سازمانی، هیات علمی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، قبرس شمالی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت عملکرد


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش شناسی

3. یافته ها

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Due to its contribution to the effective functioning of organizations the topic of Organizational Citizenship Behaviour (OCB) has gained much attention over the past years and has been studied in a diversity of settings.The purpose of this study was to examine OCB in the higher education sector. More specifically, the study investigated the degree of OCB that exists amongst the academic staff at a private university in North Cyprus. The study instrument utilized was the “Organizational Citizenship Behaviour Scale” developed by Podsakoff et al. (1990) which is the most widely used OCB study instrument in the literature. The 24 item scale measures the five subscales/dimensions of OCB, namely altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, and civic virtue. The average of all 24 items calculates overall OCB. The study results indicate that OCB does exist amongst the academic staff at the Faculty of Economics and Administrative Sciences; however the results are only partial in that the study is still ongoing. The complete study results will enable the researcher to conclude whether academic staff from different faculties indicates different levels of OCB.

چکیده

موضوع رفتار شهروندی سازمانی (OCB) با توجه به سهم موثر آن در عملکرد سازمان توجه زیادی در طول سال گذشته جلب کرده است و در مکان های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از این مطالعه بررسی رفتار شهروندی سازمانی در بخش آموزش عالی است. بویژه، مطالعه میزان رفتار شهروندی سازمانی را در میان اعضای هیات علمی در یک دانشگاه خصوصی در قبرس شمالی بررسی می کند. ابزار پژوهش مورد استفاده “مقیاس رفتار شهروندی سازمانی” توسعه یافته توسط پودساکوف و همکاران (1990) بود که ابزار مطالعه یعنی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی به طور گسترده در پیشینه تحقیق استفاده شد. مقیاس 24 مورد پنج مؤلفه / ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، یعنی نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، حسن نیت، و فضیلت مدنی را اندازه گیری می کند. میانگین کلیه 24 مورد رفتار شهروندی سازمانی را به طور کلی محاسبه می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی در میان هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت علوم وجود دارد؛ علیرغم نتایج جزئی، مطالعه همچنان ادامه دارد. نتایج کامل مطالعه محقق را قادر خواهد ساخت تا نتیجه گیری کند که آیا هیات علمی دانشکده های متفاوت در سطوح مختلف رفتار شهروندی سازمانی را نشان می دهد یا خیر.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید