مقاله ترجمه شده درباره رهبری استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط علمی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش رهبری استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط علمی


عنوان انگلیسی مقاله:

The Role Of Strategic Leadership In Building Sustainable Competitive Advantage In The Academic Environment


کلمات کلیدی مقاله:

قابلیت های رهبری راهبردی یا استراتژیک، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، مزیت رقابتی پایدار


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیـده

1. مقدمـه

2. مـرور مقالات

2.1. قابلیت های رهبـــری استراتژیک

2.2. رهبـری استراتژیک در محیط علمی

2.3. مزیت رقابتی پایدار

2.4. رهبـری استراتژیک و مزیت رقابتی پایـدار

3. روش

4. یافته ها

5. بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Strategic leadership capabilities are needed in the new competitive landscape expected for the 21st century. Human and social capital are source of sustainable competitive advantage for organization and, therefore, should be carefully nurtured and developed. Thus, the study seeks to examine the role of strategic leadership capabilities in building sustainable competitive advantage in the academic environment. The targeted population for this study focused on all Private Universities. The study used a survey strategy “self-administered questionnaire”, to collect data. The statistic results found that there is significant positive impact of strategic leadership capabilities on sustainable competitive advantage. The study recommended studying the core competence along with human and social capital as the portfolio of resources.

چکیـده

لزوم قابلیت های رهبری راهبردی یا استراتژیک در چشم انداز رقابتی جدیدی که برای قرن بیست و یکم انتظار می رود، مشهود است. سرمایه انسانی و اجتماعی منبع مزیت رقابتی پایدار برای سازماندهی محسوب می شوند و از این رو باید به دقت پرورش و توسعه بیابند.

بنابراین، این مطالعه در پی بررسی نقش قابلیت های رهبری استراتژیک در ایجـــاد مزیت رقابتی پایدار در محیط دانشگاهی است. در این مطالعه جمعیت هدف بر کلیه دانشگاه های خصوصی متمرکز شده است.

این مطالعه با استفاده از یک راهبرد نظرسنجی یا پیمایشی “پرسشنامه خودمدار یا خودآزما [self-administered questionnaire]”، به گردآوری داده ها پرداخت. نتایج آماری نشان دادند که قابلیت های رهبری استراتژیک تاثیر مثبت و معنی دار بر مزیت رقابتی پایدار بر جای می گذارند.

این مطالعه برای بررسی شایستگی اصلی در راستای سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان مجموعه ای از منابع توصیه می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید