مقاله ترجمه شده درباره اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی


عنوان انگلیسی مقاله:

The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance


کلمات کلیدی مقاله:

فناوری های تولید، شیوه های ضعیف، اثرات تکمیلی، کارایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، استراتژی های توسعه صنعتی، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد، مدیریت صنعتی، نوآوری تکنولوژی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. بررسی ادبیات و توسعه فرضیه

2.1. رابطه بین فن آوری های تولید و عملکرد عملیاتی

2.2. رابطه بین شیوه های ناب و عملکرد عملیاتی

2.3. اصل مکمل بین فن آوری های تولید و شیوه های ناب

3. روش‌ها

3.1. نمونه و روش

3.2. اقدامات

3.2.1. متغیرهای کنترل

4. نتایج

4.1. اعتبار مقیاس و قابلیت اطمینان

4.2. تأثیر(بیاس) روش رایج

4.3. همبستگی پیرسون

4.4. روابط ساختاری برای مدل جمعی

4.5. روابط ساختاری مدل هم افزایی

5. بحث

5.1. مفاهیم برای تئوری

5.2. پیامدها برای عمل

6. محدودیت و دستورالعمل ها برای تحقیقات آینده

7. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Global competition has intensified pressure on manufacturing plants to improve along multiple dimensions of operational performance. These operational performance dimensions include product quality, lead-time, flexibility, and cost (Boyer and Lewis, 2002; Hayes and Wheelwright, 1984; Tan et al., 2004). Consequently, numerous studies have attempted to identify the various resources that can be utilized to help firms to excel on these multiple operational dimensions. Based on the past research on this topic (Das, 2001; Swamidass, 2003; Zahra and Das, 1993), manufacturing resources can be grouped into two major categories, namely manufacturing technologies and lean practices. Manufacturing technologies refer to certain types of technologies such as hardware and computer programs, including computeraided design (CAD), computer-aided engineering (CAE), computeraided manufacturing (CAM), computer numerical control (CNC) machines, robots, and enterprise resource planning (ERP) systems, whilst lean practices are concerned with manufacturing techniques and know-how such as total quality management (TQM) and just-in-time (JIT) manufacturing.

1. مقدمه
رقابت جهانی فشار بر کارخانه های تولیدی را به منظور بهبود در ابعاد مختلف عملکرد عملیاتی تشدید کرده است. این ابعاد عملکرد عملیاتی شامل کیفیت محصول، لیدتایم، انعطاف پذیری و هزینه است (بویر و لوئیس ، 2002؛ هیز و ویل رایت ، 1984؛ تان و همکاران ، 2004). در نتیجه، مطالعات متعددی اقدام به شناسایی منابع مختلف کرده است که می تواند برای کمک به شرکت ها در برتری یافتن در این ابعاد عملیاتی متعدد، مورد استفاده قرارگیرد. بر اساس تحقیقات گذشته در مورد این موضوع (داس ، 2001؛ سوامیداس ، 2003؛ زهرا و داس ، 1993)، منابع تولید را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد، یعنی فناوریهای تولید و روشهای ناب. فن آوری های تولید به انواع خاصی از فن آوری ها مانند برنامه های سخت افزار و کامپیوتر، از جمله طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)، مهندسی به کمک کامپیوتر (CAE)، تولید به کمک کامپیوتر (CAM)، کنترل عددی کامپیوتری (CNC) ماشین آلات، روبات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) اشاره دارد، در حالی که شیوه های ناب در رابطه با تکنیک های ساخت و دانش چگونگی آن، مانند مدیریت کیفیت جامع (TQM) و تولید just-in-time (JIT) است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید