مقاله ترجمه شده درباره ویژگی های رئولوژیکی وابسته به زمان بتن خود متراکم حاوی مواد افزودنی مختلف معدنی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ویژگی های رئولوژیکی وابسته به زمان بتن خود متراکم حاوی مواد افزودنی مختلف معدنی


عنوان انگلیسی مقاله:

Time-dependent rheological characteristics of self-consolidating concrete containing various mineral admixtures


کلمات کلیدی مقاله:

بتن خودتحکیم، افزودنی معدنی، گذر زمان، لزجت پلاستیک، تیکسوتروپی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1) مقدمه

2. روش‌های آزمایشگاهی

2.1 مواد

2.2 ترکیب تناسب و اختلاط

2.3 شیوه‌ی آزمون

2.3.1 ارزیابی لزجت پلاستیک گشتاور پیچشی و تنش تسلیم ظاهری

2.3.2 ارزیابی تیکسوتروپی برحسب منطقه‌ی شکست

3. بحث و نتیجه‌گیری

3.1 شاخص پایداری بصری (VSI)

3.2 زمان روانی T50

3.3 لزجت پلاستیک گشتاور پیچشی

3.4. تنش تسلیم ظاهری

3. تیکسوتروپی

3.6. مقاومت فشاری

4. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The study herein was intended to evaluate the influence of elapsing time on rheological properties and thixotropy of self-consolidating concrete (SCC) mixtures containing various mineral admixtures. For this purpose, variation of T50 flow time, torque plastic viscosity, apparent yield stress and thixotropy were investigated as a function of time in a standstill condition. Various amounts of silica fume (SF), metakaolin (MK), Class F fly ash (FAF), Class C fly ash (FAC) and granulated blast-furnace slag (BFS) were utilized in binary, ternary and quaternary cementitious blends in 17 different SCC mixtures having a constant slump flow value. The results showed that SCC mixtures containing various mineral admixtures were highly stable or moderately stable (VSI between 0 and 1) at 0 min according to ASTM C 1611. However, mixtures containing FAC, FAF and BFS exhibited some bleeding and segregation at 50 min. In a standstill condition, apparent yield stress and thixotropy increased significantly with time while torque plastic viscosity values changed only in a limited range. In addition, with elapsing time, MK and FAC were found to have more influence on torque plastic viscosity and yield stress values in comparison with the other admixtures. However, increase in the yield values were more pronounced in comparison with the torque plastic viscosity values. Increase in thixotropy with time for the SF and MK blended mixtures were higher when compared to the control mixtures and mixtures containing the other mineral admixtures

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر زمان سپری‌شده روی خواص رئولوژیکی و تیکسوتروپی مخلوط‌های بتن خودتحکیم (SCC) حاوی افزودنی‌های معدنی مختلف است. برای این منظور، تغییرات زمان روانی T50، لزجت پلاستیک گشتاور پیچشی، تنش تسلیم ظاهری و تیکسوتروپی به‌صورت تابعی از زمان در شرایط سکون بررسی شد. مقادیر مختلف فوم سیلیکا (SF)، متاکائولن (MK)، خاکستر بادی رده F(FAF) و سرباره دانه‌ای شده کوره آهن‌گدازی (BFS) به‌صورت مخلوط‌های دوتایی، سه‌تایی و چهارتایی سیمانی در 17 SCC مختلف با مقدار روانی اسلامپ ثابت استفاده شدند. نتایج حاکی از این بود که مخلوط‌های SCC حاوی افزودنی‌های معدنی مختلف در زمان صفر براساس استاندارد ASTM C1611 دارای پایداری زیاد یا متوسطند (VSI بین صفر و 1). هرچند، در مخلوط‌های حاوی FAC، FAF و BFS در زمان 50 دقیقه فرار سیال و تفکیک ذرات بتن مشاهده شد. در شرایط سکون، تنش تسلیم ظاهری و تیکسوتروپی با گذر زمان تا حد زیادی افزایش پیدا کرد، درحالی‌که، لزجت پلاستیک گشتاور پیچشی تنها در دامنه محدودی تغییر یافت. افزون بر این، با گذر زمان، مشخص شد که MK و FAC در مقایسه با سایر افزودنی‌ها تأثیر بیشتری روی لزجت پلاستیک گشتاور پیچشی و تنش تسلیم دارند. هرچند، افزایش مقادیر تنش نسبت به لزجت پلاستیک گشتاور پیچشی محسوس‌تر بود. افزایش در تیکسوتروپی با گذر زمان برای مخلوط‌های حاوی SF و MK در قیاس با مخلوط‌های کنترل و مخلوط‌های حاوی سایر افزودنی‌های معدنی بیشتر بود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید