مقاله ترجمه شده درباره رهبری تحول گرا به عنوان مقدمه رفتار شهروندی سازمانی تغییرگرا – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رهبری تحول گرا به عنوان مقدمه رفتار شهروندی سازمانی تغییرگرا


عنوان انگلیسی مقاله:

Transformational leadership as an antecedent of change-oriented organizational citizenship behavior


کلمات کلیدی مقاله:

رفتار شهروندی سازمانی تغییرگرا، حالات شناختی- انگیزشی، جو نوآورانه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد و مدیریت منابع انسانی و روابط کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. چارچوب نظری و فرضیه ها

1-2- خودکارآمدی وسعت نقش (RBSE)

2-2 احساس مسئولیت برای تغییر سازنده (FRCC)

3-2 رهبری تحول گرا: ملاحظات فردی

4-2 جو نوآورانه

3. روش شناسی

1-3 نمونه

2-3 اندازه گیری

4. نتایج

5. بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study draws on a general framework of proactive motivation to propose and test a model that evaluates the influence of the individualized consideration dimension of transformational leadership and organizational climate on change-oriented organizational citizenship behavior. In this model, individuals’ cognitive emotional states (role breadth self-efficacy and felt responsibility for constructive change) act as mediating variables. For the first time in the literature, this paper develops a model of leadership and organizational climate antecedents of organizational citizenship behavior. Using a sample of 602 Spanish employees with higher education, the structural equation modeling indicates that the proposed model fits reasonably well to the data. Research results show that all hypotheses are significant, thus confirming the results of previous research that finds mediated relations between transformational leadership and other dimensions of organizational citizenship behavior.

چکیده

این مطالعه یک چارچوب کلی از انگیزش فعال را برای پیشنهاد دادن و آزمودن مدلی موجب می شود که تأثیر بعد ملاحظات انفرادیِ رهبری تحول گرا و جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تغییرگرا را ارزیابی می کند. در این مدل، حالات هیجانی شناختی افراد (خودکارآمدی وسعت نقش و احساس مسئولیت برای تغییر سازنده) به عنوان متغیرهای واسطه عمل می کنند. برای اولین بار در ادبیات، این مقاله یک مدل رهبری و سوابق جو سازمانیِ رفتار شهروندی سازمانی را توسعه می دهد. با استفاده از نمونه ای متشکل از 602 کارمند اسپانیایی با سطح تحصیلات بالاتر، مدل سازی معادله ساختاری نشان می دهد که مدل پیشنهادی به طور منطقی و به خوبی با داده ها تطبیق می یابد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمام فرضیه ها معنی دار هستند، بنابراین نتایج تحقیقات قبلی که به روابط واسطه ای بین رهبری تحول گرا و دیگر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی پی بردند را مورد تأیید قرار می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید