مقاله ترجمه شده درباره استفاده از کاتالیزور فلزی پراکنده شده جهت ارتقای نفت خام بسیار سنگین


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از کاتالیزور فلزی پراکنده شده جهت ارتقای نفت خام بسیار سنگین با استفاده از متان به عنوان منبع هیدروژنی


عنوان انگلیسی مقاله:

Use of a dispersed iron catalyst for upgrading extra-heavy crude oil using methane as source of hydrogen


کلمات کلیدی مقاله:

کاتالیزور آهن، نفت خام فوق العاده سنگین، متان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. بخش تجربی

3. نتایج و بحث

3-1. واکنش های ارتقایی

R= هیدروکربن (آلیفاتیک یا آروماتیک)

3-2. تعیین مشخصات کک تولید شده

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The use of natural gas (methane) as a hydrogen source for the upgrading of extra-heavy crude oil [1–6] and coal [7–16] has been the subject of several studies during the last few years. In particular, the reaction of Hamaca crude oil ð8API ¼ 8:3Þ under thermal conditions (380 8C, 11.0 MPa of CH4 for 4 h residence time) and in the presence of water as additive, led to a decrease of two orders of magnitude in the viscosity of the upgraded product (from 500 to 1.99 Pa s at 30 8C), conversion of the .540 8C fraction of 60%, and 11.3% of reduction of sulfur with respect to the original crude [1–3]. By 1 H and 2 D NMR analysis, the most probable pathway is a free-radical mechanism, which involves incorporation of methane via production of methyl radicals [3].

1. مقدمه
استفاده از گاز طبیعی (متان) به عنوان منبعی هیدروژنی برای ارتقای نفت خام بسیار سنگین و زغال سنگ، در طول چند سال اخیر، موضوع تعدادی از مطالعات بوده است. به ویژه، واکنش نفت خام هاماکا (API=8.3) تحت شرایط حرارتی (830 سانتیگراد، 11.0 Mpa CH4 برای زمان ماند 4 ساعت) و در حضور آب به عنوان افزودنی، منجر به کاهش دو مرتبه ای ویسکوزیته (از 500 تا 1.99 pa.s) تبدیل 60% بخش >540 درجه سانتی گرادی و 11.3% واکنش گوگرد محصول ارتقا یافته نسبت به نفت خام می شود. بر اساس آنالیزهای H و D NMR، الگوی محتمل تر، مکانیسم رادیکال آزاد است که شامل ترکیب متان با تولید رادیکال های متیل است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید