مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی اعتبار سنجی شده توابع ریاضی خاص – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی اعتبار سنجی شده توابع ریاضی خاص


عنوان انگلیسی مقاله:

Validated evaluation of special mathematical functions


کلمات کلیدی مقاله:

نرم افزار اعتبارسنجی شده، توابع خاص


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه نویسی کامپیوتر


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2 جمع آوری خطای گرد شده

3 کنترل خطای گرد شده

4 ارزیابی اعتبار سنجی شده تابع

5 توسعه سری تیلور

6 نمایش کسر مسلسل

7 مثال: توابع خطا و مکمل خطا

8 لمها و ظرایف کار

8-1 ریاضی چند دقتی

9 لمها و قضایا


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Special functions are pervasive in all fields of science. The most well-known application areas are in physics, engineering, chemistry, computer science and statistics. Because of their importance, several books and websites and a large collection of papers have been devoted to these functions. Of the standard work on the subject, the Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables edited by Milton Abramowitz and Irene Stegun [1] and published nearly 50 years ago, the American National Institute of Standards and Technology (NIST) claims to have sold over 700 000 copies (over 150 000 directly and more than four times that number through commercial publishers)! This old handbook became obsolete in 2010 when NIST released the online DLMF: NIST Digital Library of Mathematical Functions edited by Frank W.J. Olver, Daniel W. Lozier, Ronald F. Boisvert and Charles W. Clark [2]. The DLMF updates, completely rewrites, and greatly expands the material contained in the old handbook. Together with its simultaneously published print edition, the DLMF is receiving steadily increasing usage (measured by citations).

1 مقدمه
توابع خاص در همه زمینه های علمی فراگیر هستند. زمینه های معروفتر در فیزیک، مهندسی، شیمی، علوم کامپیوتر و آمار است. به خاطر اهمیت آنها کتابها و وبسایتهای متعدد و مجموعه بزرگی از مقالات به این توابع اختصاص داده شده اند. از بین کارهای استاندارد روی این موضوع کتاب راهنما توابع ریاضی با فرمولها، گرافها و جداول ریاضی نوشته شده توسط میلتون آبرامویتز و ایرن استگون [1] و چاپ شده تقریبا در 50 سال پیش، موسسه ملی آمریکایی استاندارد و تکنولوژی ادعا می کند که بیش از 700000 نسخه از آن فروش رفته است (بیش از 150000 به ظور مستقیم و تقریبا چهار برابر این عدد به وسیله ناشران تجاری)! این کتاب راهنما قدیمی هنگامی که NIST، DLMF آنلاین را منتشر کرد منسوخ شد: کتابخانه دیجیتال توابع ریاضی NIST توسط فرانک دابلیو.جی. اولور، دنیل دابلیو.لوزیر، رونالد اف. بویزورت و چارلز دابلیو. کلارک ویرایش شده است [2]. به روزرسانیهای DLMF کاملا محتویات کتاب راهنما قدیمی را بازنویسی کرده و گسترش می دهند. به همراه نسخه چاپی آن که همزمان منتشر شد، استفاده از DMLF مداوم افزایش پیدا می کند (با ارجاعها اندازه گرفته شده است).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید