مقاله ترجمه شده درباره سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و عملکرد تشکیلات اقتصادی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و عملکرد تشکیلات اقتصادی


عنوان انگلیسی مقاله:

Venture capital, financial leverage and enterprise performance


کلمات کلیدی مقاله:

اهرم مالی،‌ سرمایه گذاری های خطرپذیر یا مخاطره آمیز، عملکرد تشکیلات اقتصادی،‌ بازار رشد تشکیلات اقتصادی (GEM)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی مالی و ریسک، اقتصاد مالی و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مرور ادبیات و فرضیات

2.1. تاثیرگذاری سرمایه گذاری های مخاطره آمیز (VC) بر عملکرد شرکت

2.2. تاثیر اهرم مالی بر روی عملکرد شرکت

2.3. اثر مشترک سرمایه گذاری های مخاطره آمیز (VC) و اهرم مالی بر روی عملکرد شرکت

3. روش پژوهش

3.1. نمونه و گردآوری داده ها

3.2. مدل رگرسیونی

3.2.1. متغیرهای وابسته

3.2.2. متغیر مستقل

4. نتیجه تجزیه و تحلیل تجربی

4.1. تجزیه و تحلیل آماری توصیفی

4.2. تجزیه و تحلیل رگرسیونی

5. نتیجه گیری ها

منابع و مآخذ


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper aims to study the relationship among venture capital (VC), financial leverage and enterprise performance by empirical study, utilizing the data from China’s GEM (Growth Enterprises Market) listed companies of 2010-2014. The empirical results show that: VC is positively related to enterprise performance, and financial leverage is negatively correlated with corporate performance; Moreover, further research indicates that this negative relationship becomes larger and more significant in the VC-backed firms by introducing the cross term of VC and financial leverage.

چکیده

هدف این مقاله مطالعه رابطه میان سرمایه گذاری های مخاطره آمیز (VC)، اهرم مالی و عملکرد تشکیلات اقتصادی بر اساس مطالعات تجربی و با استفاده از داده های حاصل از GEM (بازار رشد تشکیلات اقتصادی) شرکت های ثبت شده چین از سال 2010 لغایت 2014 میلادی می باشد. نتایج تجربی نشان می دهند که سرمایه گذاری های مخاطره آمیز (VC) ارتباط مثبتی با عملکرد تشکیلات اقتصادی دارند، و اهرم مالی نیز با همبستگی منفی با عملکرد شرکت ها دارد؛ افزون بر این، تحقیقات دیگر موید آن است که این رابطه منفی در شرکت های متکی به سرمایه گذاری های مخاطره آمیز (VC) با ورود اثر متقابل یا ضرب سرمایه گذاری های مخاطره آمیز (VC) و اهرم مالی بزرگ تر و معنادارتر می گردد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید