مقاله ترجمه شده درباره ارتباط دادن ارزش ها به مشارکت در OR/MS در سیاست گذاری عمومی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

صداها و ارزش ها: ارتباط دادن ارزش ها به مشارکت در OR/MS در سیاست گذاری عمومی


عنوان انگلیسی مقاله:

Voices and values: Linking values with participation in OR/MS in public policy making


کلمات کلیدی مقاله:

روش های ساختار سازمانی، OR نرم، سیاست گذاری عمومی، مشارکت عمومی، ارزش ها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2.بحران ارزش ها (ی عمومی)

3. بحران صداها

4.به سوی ترغیب ارزش های (عمومی) در تصمیم گیری

5.توسعه دستاوردهای OR/MS برای به عهده گرفتن صداها و ارزش ها

6. مطالعه موردی : پروژه  بیمارستان اجتماعی

7.متدولوژی

8.1 مصاحبه ها

8.2 کارگاه های اولیه با سه گروه برنامه ریزی

8.3 نخستین کارگاه درون گروهی

8.4 کارگاه درون گروهی دوم

9.فاز2: بررسی صداها

9.1 کارگاه اجتماع – یک فضای باز اصلاح شده

10.فاز 3: کنفرانس عمومی

11. اثر پروژه

12. بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

It is now widely accepted that public policy development requires both an appreciation of public values and an ability to involve insights from local people. Operational research (OR) has made some contributions to public policy development, and there has been a call to use problem-structuring methods (PSM) in this environment. This growing need for greater use of OR/management science (MS) in policy making is due to its ability to work with insights that are sometimes hard to pin down. This paper presents some research about values and local people’s voices in public policy making, which the authors believe present a challenge to OR/MS and to the use of PSM. The paper will describe a framework for understanding values and exploring insights into including local voices in policy making using PSMs. Key to the framework is in the emphasis on differences, rather than similarities, in value priorities. A case study in which local people as well as decisions makers and politicians were engaged in a process to decide the future of a local hospital will be described.

چکیده

در حال حاضر به طور گسترده پذیرفته نشده است که توسعه سیاست گذاری عمومی هم به تشویق ارزش های عمومی نیاز دارد و هم توانایی برای مشارکت افراد محلی. تحقیقات عملیاتی (OR) همکاری هایی در توسعه سیاست گذاری عمومی داشته است و درخواست استفاده از متدهای سازمان دهی مشکل (PSM) در این محیط وجود داشته است. این نیاز در حال رشد برای استفاده بیشتر OR /علوم مدیریت (MS)در سیاست گذاری به خاطر توانایی کار کردن با نگرش هایی است که گاهی اوقات به سختی به هم متصل می شوند.این مقاله تحقیقاتی را در زمینه ارزش ها و صداهای مردم محلی در مورد سیاست گذاری عمومی ارائه می نماید که مولفین اعتقاد دارند یک چالش را برای OR/MS ارائه می نماند و از PSM استفاده می نماید.این مقاله از یک چهاچوب برای شناخت ارزش ها استفاده می نماید و نگرش هایی را بررسی می کند که شامل صداها محلی در سیاست گذاری با استفاده از PSM ها می شود.مسئله  کلیدی در این چارچوب تاکید بر روی تفاوت ها نسبت به شباهت ها در اولویت های ارزشی است. یک مطالعه  موردی که در آن مردم محلی به عنوان سیاست گذاران در یک فرایند برای تصمیم گیری در مورد آینده  یک بیمارستان محلی مشارکت داشتند،مورد توصیف قرار می گیرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید