ترجمه مقاله شیوع، همبستگی‌های اجتماعی – جمعیتی و دانشگاهی اختلال وسواسی جبری در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی – سال 2021

      مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: شیوع، همبستگی‌های اجتماعی - جمعیتی و دانشگاهی اختلال وسواسی جبری در دانشجویان دانشکده علوم...