مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی دانش پایه در زمینه ایمنی غذا و شیوه های نگهداری غذا – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی دانش پایه در زمینه ایمنی غذا و شیوه های نگهداری غذا در بین متصدیان غذای مهاجر در شبه جزیره مالزی


عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of basic knowledge on food safety and food handling practices amongst migrant food handlers in Peninsular Malaysia


کلمات کلیدی مقاله:

نگاهدارنده غذای مهاجر، بیماری ناشی از غذا، آموزش غذایی،ایمنی غذایی، بهداشت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مهندسی صنایع غذایی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

کنترل کیفی و بهداشت و علوم مواد غذایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.منابع و روشها

2.1 طراحی مطالعه

2.2 ابزار مطالعاتی

2.3 بررسی اخلاقی

2.4 آنالیز داده

3.نتایج

3.1 خصوصیات دموگرافیکی

3.2 عادات سبک زندگی و کاری

3.3 دانش در زمینه تمیزی و بهداشت غذا

3.4 دانش در زمینه علائم بیماری ناشی از غذا

3.5 دانش در زمینه پاتوژنهای ناشی از غذا

3.6 شیوه های نگهداری غذا

3.7 امتیاز متوسط برای دانش ایمنی غذایی و شیوه های آن

3.9 وابستگی متغیرهای دموگرافی در زمینه شیوه های نگهداری غذا

3.10 اثر متغیرهای دموگرافی و میزان دانش ایمنی غذایی بر شیوه های نگهداری غذا

4. بحث

5. نتیجه گیری و پیشنهادات


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study was aimed to measure the basic knowledge on food safety and food handling practices among migrant food handlers as these information is scarce in Malaysia. A cross-sectional study was conducted face-to-face amongst 383 migrant food handlers from three major cities in Peninsular Malaysia through questionnaire. Socio-demographic information of all respondents was collected. Questions on food safety knowledge (i.e. food cleanliness and hygiene, symptom of foodborne illnesses and foodborne pathogens) and food handling practices were assessed. The compiled data were analyzed by using the Statistical Packages for Social Science (SPSS) 16.0. Overall, migrant food handlers had poor level of knowledge on food safety with an average food handling practice. Significant effects were observed between respondents’ food safety knowledge and socio-demography (country of origin and educational level) and two factors namely; respondents’ nationality and attendance at food training programs showed significant associations with their food handling practices. Multiple logistic regression analyses revealed that attendance at food training programs was a significant and independent predictor of the respondent’s food handling practice. The study’s findings highlighted issues with regards to the extent of knowledge acquisition on food safety and hygiene by migrant food handlers. Therefore, this warrants improvements not only in the better delivery methods of training modules but also tight enforcement of attendance at the programs by the respective authorities.

چکیده

این مطالعه به منظور سنجش دانش پایه در زمینه ایمنی غذایی و شیوه های نگهداری غذا در بین متصدیان غذای مهاجر میباشد. زیرا این اطلاعات در مالزی اندک است. یک مطالعه  سطح مقطعی به صورت رو در رو بین 383 نگهدارنده غذای مهاجر از سه شهر مهم در شبه جزیره مالزی از طریق پرسشنامه اجرا شد. اطلاعات اجتماعی- دموگرافی کل پاسخ دهندگان جمع اوری شد. سوالات در زمینه ی دانش ایمنی غذایی (یعنی تمیزی و بهداشت، نشانه ی بیماری های ناشی از غذا و پاتوژنهای ناشی از غذا) و شیوه های نگهداری غذا مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های جمع اوری شده با استفاده از بسته های آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) 16.0 مورد تحلیل قرار گرفت. به طور کلی، متصدیان غذای مهاجر، دارای میزان دانش ضعیفی در زمینه ی ایمنی غذایی با یک شیوه ی نگهداری غذای حد متوسط بودند. اثرات عمده بین دانش ایمنی غذایی پاسخ دهندگان و دموگرافی اجتماعی (کشور مبدا و سطح آموزشی) و دو عامل زیر مشاهده شد؛ یعنی ملیت و توجه پاسخ دهندگان در برنامه های آموزشی که وابستگی های معنادار با شیوه های نگهداری غذای آنها را نشان داد. تحلیلهای رگرسیون منطقی متعدد آشکار کرد حضور در برنامه های آموزش غذا، یک پیش گویی کننده مهم و مستقل شیوه نگهداری غذای پاسخ دهنده بود. یافته های این مطالعه، مسائل پیرامون میزان کسب دانش را در زمینه ایمنی و بهداشت با متصدیان غذای مهاجر مورد تاکید قرار داد. بنابراین، این عمل،نه تنها بهبود در روشهای ارائه بهتر ماژولهای آموزشی را تضمین میکند بلکه اجبار محکم حضور در برنامه ها را توسط مقامات مربوطه تضمین میکند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید