ترجمه مقاله فضای زیرزمینی شهری تا شهرسازی زیرزمینی پایدار: تغییر تمرکز در دانش زیرزمینی شهری- سال 2021

دانلود رایگان مقاله نقش میانجیگری ارزش تجاری و استراتژی در عملکرد شرکتها با استفاده از نرم افزار به عنوان سرویس برنامه سازمانی – سال 2021

ترجمه مقاله بیان تجارب پیش از بازدید از طریق تبلیغات مسافرت و تأثیر آنها بر تصمیم گیری در مورد مقصد – سال 2020