ترجمه مقاله برندسازی در رسانه های اجتماعی. کاربرد LinkedIn در ارتباطات برند شخصی – سال 2021

ترجمه مقاله فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در میان روانپزشکان در خدمات بهداشت روان، شرکت پزشکی حمد، قطر – سال 2021

ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما – سال 2002

ترجمه مقاله حملات مخالف به وسیله اتصال نشانگرهای پارازیت تصویر بر روی چهره در مقابل تشخیص چهره عمیق – سال 2021