ترجمه مقاله مقایسه فعالیت ضد باکتریایی پانسمان های کامپوزیتی بیومتریال حاوی استرپتومایسین-دیکلوفناک – سال 2019

      مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: مقایسه فعالیت ضد باکتریایی پانسمان های کامپوزیتی بیومتریال حاوی استرپتومایسین-دیکلوفناک در مقایسه با پانسمان...