ترجمه مقاله کنترل پیش بینانه مدل فازی مبتنی بر آشفتگی-مشاهده گر برای فرایندهای غیرخطی با اختلالات و محدودیت های ورودی – سال 2019

      مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: کنترل پیش بینانه مدل فازی مبتنی بر آشفتگی-مشاهده گر برای فرایندهای غیرخطی با اختلالات...