مقاله ترجمه شده درباره بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت سود و ضریب واکنش سود – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت سود و ضریب واکنش سود


عنوان انگلیسی مقاله:

A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient


کلمات کلیدی مقاله:

سود، انگیزه مدیریت سود، ضریب واکنش سود، درک و آگاهی سرمایه گذاران


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت، علوم اقتصادی و حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، اقتصاد مالی و حسابداری مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. بررسی ادبیات

نظریه سازمان و درآمد مدیریت-1-2

2-2-دیدگاه های محققان، در رابطه با مدیریت سود

2-3. مدیریت سود و کیفیت صورتهای مالی

3. اهمیت و ضرورت تحقیق

4. تاریخچه پژوهش

5. اهداف تحقیق و فرضیه ها

6- روش پژوهش

7. جامعه آماری و نمونه گیری

8- آنالیز داده ها

9 – یافته های تحقیق

1-9- نتایج آزمون فرضیه اول

2-9- نتایج آزمون فرضیه دوم

3-9-نتایج آزمون فرضیه سوم

10- بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The primary purpose of financial accounting is to provide useful information for investors to predict the performance of the economic unit. The need to report earnings as a primary source for investors, executives and analysts’ decision-making has been well documented and earnings report helps to the economy in various ways, such as providing a basis for tax calculation, criteria for evaluating the success of the company’s performance, to determine the amount of divisible earnings, to manage the distribution of earnings, to manage an economic unit and other items. Also, because the value of a company is related to the current and future earnings, the determination of earnings enjoys a great importance (Ansari et al., 2012). The executives often manage the earnings in order to mislead shareholders regarding the company’s actual economic performance. The earnings management which is performed through the manipulation of real activities or accounting figures, reduces the accuracy of the earnings messaging, increases the risk and uncertainty of the people outside the organization and also likely leads to an information asymmetry and reduction in the efficiency of investment. The earnings management, not only hides the company’s actual performance, but also hides the actual process of earnings growth and company’s revenue that is useful in predicting future growth of the company (McNichols & Stubben, 2008).

مقدمه:
هدف اصلی حسابداری مالی ارائه اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران برای پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی است. نیاز به گزارش درآمد به عنوان یک منبع اصلی برای سرمایه گذاران، مدیران و تصمیم گیری و گزارش درآمد کمک می کند تا اقتصادبه شیوه های مختلف، مانند ارائه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیارها برای ارزیابی موفقیت عملکرد این شرکت، برای تعیین میزان بخش درآمد، مدیریت توزیع درآمد، مدیریت یک واحد اقتصادی و موارد دیگر به خوبی مستند شده است. همچنین، زیرا ارزش یک شرکت مربوط به سود فعلی و آینده است، تعیین درآمد اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیران اغلب درآمد را به منظور گمراه کردن سهامداران در خصوص عملکرد اقتصادی واقعی این شرکت مدیریت می کنند. مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی و یا چهره های حسابداری انجام می شود، ا دقت و صحت پیام درآمد را کاهش می دهد ، خطر و عدم اطمینان از افراد خارج از سازمان را افزایش می دهد و نیز به احتمال زیاد به یک عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش در بهره وری از سرمایه گذاری منجر می شود. مدیریت سود، نه تنها عملکرد واقعی این شرکت ، بلکه روند واقعی رشد درآمد و درآمد شرکت که در پیش بینی رشد آینده شرکت مفید است را پنهان می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید