مقاله ترجمه شده درباره مقایسه چهار روش محاسبه آستانه انتقال رسوب بادی از روی داده میدانی – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مقایسه چهار روش محاسبه آستانه انتقال رسوب بادی از روی داده میدانی: مفاهیمی برای پیش گویی انتقال و بحث درباره روند پیشرفت روش ها


عنوان انگلیسی مقاله:

Comparison of four methods to calculate aeolian sediment transport threshold from field data: Implications for transport prediction and discussion of method evolution


کلمات کلیدی مقاله:

انتقال رسوب بادی، آستانه، اندازه گیری ها، روش ها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

جغرافیا و زمین شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژئومورفولوژی و رسوب شناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. مطالعه فیلدهای داده (مطالعه ی میدانی) و جمع آوری داده ها

2.1 منطقه مطالعاتی

2.2 روش های جمع آوری داده ها

3. روش های محاسبه آستانه

3.1 روش هم ارزی کسر زمانی

3.2 روش هم ارزی کسر زمانی گوسی

3.3 روش لحظه ای

3.4 روش رگرسیون

4. روش های پیش گویی انتقال جرم

5. نتایج

5.1 پیش گویی های انتقال جرم

5.2 تغییرات بازه اندازه گیری

6 بحث

6.1 قابلیت مقایسه و اعتبار آستانه های به دست آمده از TFEM و GTFEM

6.2 اعتبار آستانه به دست آمده از روش لحظه ای

6.3 اعتبار آستانه به دست آمده از روش رگرسیون

6.4 تغییرات بازه اندازه گیری

6.5 استراتژی های بالقوه برای پیگیری غیرقابل قیاس بودن آستانه

6.5.1 ایضاح (شفاف سازی) معنایی

6.5.2 استانداردسازی اندازه گیری آستانه

6.6. مفهوم سازی مجدد آستانه های مبتنی بر فیلدهای داده (یا داده های میدانی)

7. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Aeolian sediment transport threshold (subsequently referred to as ‘threshold’) is commonly defined as the minimum wind speed (or shear stress) required for wind-driven sediment transport. A variety of surface controls modify threshold such as moisture (e.g., Ravi and D’Odorico, 2005), vegetation (e.g., Wolfe and Nickling, 1993), biogenic crusts (e.g., Argaman et al., 2006), slope (Howard, 1977), and pore ice (e.g., McKenna Neuman, 1990). Threshold measurements have several important applications. Threshold is a central parameter in most models predicting sediment transport (e.g., Lettau and Lettau, 1978), wind erosion (e.g., Fryrear et al., 2000), dune activity (e.g., Lancaster and Helm, 2000), and dust emissions (e.g., Marticorena and Bergametti, 1995). When wind speed varies near threshold, model predictions are highly sensitive to the value(s) used (Arens, 1996). Threshold also has practical applications as a standalone parameter. For example, Stout and Arimoto (2010) used threshold to track the temporal patterns in aeolian transport of radionuclide contaminated soil. De Oro and Buschiazzo (2009) used threshold to explore seasonal changes in the susceptibility of an agricultural field to wind erosion

مقدمه:
آستانه ی انتقال رسوب بادی (که از این به بعد تحت عنوان “آستانه” خوانده می شود) معمولا به صورت حداقل سرعت باد (یا فشار برشی) مورد نیاز برای انتقال رسوب تعریف می شود. یک طیفی از شرایط های سطحی، مانند رطوبت ( به عنوان مثال، Ravi and D’Odorico, 2005)، پوشش گیاهی (به عنوان مثال، Wolfe and Nickling, 1993)، پوسته های بیوژن (به عنوان مثال Argaman et al., 2006)، شیب ((Howard, 1977 ، و منافذ یخی (به عنوان مثال McKenna Neuman, 1990) آستانه را تغییر می دهند.
اندازه گیری های آستانه، دارای چندین کاربرد مهم می باشند، آستانه یک پارامتر اصلی در بیشتر مدل های پیش گویی کننده ی انتقال رسوب (به عنوان مثال Lettau and Lettau, 1978)، فرسایش بادی (به عنوان مثال، Fryrearet al., 2000)، فعالیت تلماسه (ریگ روان) (به عنوان مثال، Lancaster and Helm, 2000)، و انتشار گردو غبار می باشد (به عنوان مثال، Marticorena and Bergametti, 1995)، زمانی که سرعت باد در نزدیک آستانه تغییر می کند، مدل های پیش گویی کننده، به مقدار زیادی به مقادیر استفاده شده حساس هستند (Arens, 1996). آستانه همچنین دارای گزینه های عملی به عنوان یک پارامتر مستقل می باشد. برای مثال، Stout and Arimoto (2010) برای پیگیری الگوهای زمانی در انتقال بادی خاک آلوده به رادیونوکلئیدها، از آستانه استفاده کردند. De Oro and Buschiazzo (2009) از آستانه، برای کشف تغییرات فصلی در حساسیت یک زمین کشاورزی به فرسایش بادی استفاده کردند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید