ترجمه مقاله اثرات تنش غیرزیستی بر انعطاف فیزیولوژیکی و مصرف آب (L.) Setaria viridis – سال 2016


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

اثرات تنش غیرزیستی بر انعطاف فیزیولوژیکی و مصرف آب (L.) Setaria viridis

عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of abiotic stress on physiological plasticity and water use of Setaria viridis (L.)

کلمات کلیدی مقاله:

توده ها، انعطاف فیزیولوژیکی، Setaria viridis، تنش کم آبی، تنش گرمایی، پاسخ به تنش

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی، کشاورزی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم گیاهی، علوم باغبانی، سیاست و توسعه کشاورزی و اکولوژی گیاهان زراعتی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
1.2. مواد گیاهی و زیستگاه ها
2.2. تیمارهای تنش غیرزیستی
3.2. اندازه گیری های فیزیولوژیکی
4.2. تحلیل های مولکولی
5.2. کمی سازی بیومکانیکی
6.2. تحلیل آماری
3. نتایج
1.3. پاسخ های فیزیولوژیکی به WS و HS
2.3. شناسایی و انتخاب ژن های مرجع مناسب برای تحلیل بیان ژن تحت شرایط تنش غیرزیستی
3.3 نظارت بر الگوی بیان ژنهای مربوط به فتوسنتز و آکواپورین تحت WS و HS
4.3. واگرایی توده ها در تنظیم بیوسنتز ABA و سیگنال دهی طی WS و HS
5.3. تغییرات مولکولی و بیوشیمیایی مرتبط تحت تنش WS و HS
6.3. روابط میان ویژگی های فیزیولوژیکی، مولکولی و بیوشیمیایی تحت تنش های WS و HS
4. بحث
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The emerging model Setaria viridis with its C4 photosynthesis and adaptation to hot and dry locations is a promising system to investigate water use and abiotic stress tolerance. We investigated the physiological plasticity of six S. viridis natural accessions that originated from different regions of the world under normal conditions and conditions of water-deficit stress and high temperatures. Accessions Zha-1, A10.1 and Ula-1 showed significantly higher leaf water potential (Ψleaf), photosynthesis (A), transpiration (E), and stomatal conductance (gs) rates compared to Ast-1, Aba-1 and Sha-1 when grown under stress conditions. Expression analysis of genes associated with C4 photosynthesis, aquaporins, ABA biosynthesis and signaling including genes involved in stress revealed an increased sensitivity of Ast-1, Aba-1 and Sha-1 to stresses. Correlation analysis of gene expression data with physiological and biochemical changes characterized A10.1 and Ast-1 as two extreme tolerant and sensitive accessions originated from United States and Azerbaijan under water-deficit and heat stress, respectively. Although preliminary, our study demonstrated the plasticity of S. viridis accessions under stress, and allows the identification of tolerant and sensitive accessions that could be use to study the mechanisms associated with stress tolerance and to characterize of the regulatory networks involved in C4 grasses.

چکیده

مدل نوظهور Setaria viridis  با فتوسنتز C4 و سازگاری با مکان های گرم و خشک یک سیستم نویدبخش برای بررسی مصرف آب و مقاومت نسبت به تنش غیرزیستی به شمار می رود. ما انعطاف فیزیولوژیکی شش توده طبیعی S. viridis را که از نقاط مختلف دنیا تحت شرایط طبیعی و شرایط تنش کمبود آب و دمای بالا منشأ می گیرند، مورد بررسی قرار دادیم. توده های Zha-1، A10.1 و Ula-1 پتانسیل آبی برگ (Ψ_برگ)، فتوسنتز (A)، تعریق (E) و هدایت روزنه ای (gs) بسیار بالاتری را نسبت به Ast-1، Aba-1 و Sha-1 تحت شرایط تنش نشان دادند. تحلیل بیان ژن مربوط به فتوسنتز C4، آکواپورین، بیوسنتز ABA و سیگنال دهی ازجمله ن های درگیر در تنش، نشان دهنده افزایش حساسیت Ast-1، Aba-1 و Sha-1 به تنش ها بود. تحلیل همبستگی داده های بیان ژن با تغییرات فیزیولوژیکی و بیومکانیکی A10.1 و Ast-1 را به عنوان دو توده بسیار مقاوم و حساس با منشأ ایالات متحده و آذربایجان به ترتیب تحت تنش کم آبی و گرما، مشخص نمود. مطالعه ما هرچند بصورت مقدماتی انجام شد، اما نشان دهنده انعطاف توده های S. viridis تحت تنش بود و شناسایی توده های مقاوم و حساس که می توانند جهت مطالعه مکانیسم های مرتبط با مقاومت به تنش و مشخص نمودن شبکه های تنظیمی موجود در علف های C4 به کار گرفته شوند، را امکانپذیر می سازد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله