مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی نانو هورن های کربنی تک دیواره ای به صورت استخراج فاز جامد میکرو پاشنده – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی نانو هورن های کربنی تک دیواره ای به صورت استخراج فاز جامد میکرو پاشنده


عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of single-walled carbon nanohorns as sorbent in dispersive micro solid-phase extraction


کلمات کلیدی مقاله:

نانوهورنهای کربنی تک دیواره ای، استخراج فاز جامد میکرو پاشنده (پراکنده)، هیدروکربن ها معطر چند دوری، آبها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی آلی و شیمی تجزیه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

آزمایشی

معرف ها و نمونه ها

دستگاه

آماده سازی پراکندگی نانو شاخک های کربنی تک دیواره ای

راه کار عصاره گیری فاز جامد میکرو پراکنده

مسائل امنیتی

آزمایشات مقدماتی

شرایط اولیه برای عصاره فاز جامد میکرو پراکنده

انتخاب شرایط عصاره گیری فاز جامد میکرو پراکنده o-SWNHs

اشکال تحلیلی بی اساس عصاره فاز جامد میکرو پراکنده SWNHs

مقایسه با نانو تیوب های کربنی و نانو مخروط های کربنی

نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

A new dispersive micro solid-phase extraction method which uses single-walled carbon nanohorns (SWNHs) as sorbentisproposed. Theprocedure combines the excellent sorbentproperties ofthenanoparticles with the efficiency of the dispersion of the material in the sample matrix. Under these conditions, the interaction with the analytes is maximized. The determination of polycyclic aromatic hydrocarbons was selected as model analytical problem. Two dispersion strategies were evaluated, being the functionalization via microwave irradiation better than the use of a surfactant. The extraction was accomplished by adding 1 mL of oxidized SWHNs (o-SWNHs) dispersion to 10 mL of water sample. After extraction, the mixture was passed through a disposable Nylon filter were the nanoparticles enriched with the PAHs were retained. The elution was carried out with 100 L of hexane. The limits of detection achieved were between 30 and 60 ng L−1 with a precision (as repeatability) better than 12.5%. The recoveries obtained for the analytes in three different water samples were acceptable in all instances. The performance of o-SWNHs was favourably compared with that provided by carboxylated single-walled carbon nanotubes and thermally treated carbon nanocones.

چکیده

یک روش استخراج فاز جامد میکرو پاشنده که از شاخک های کربن تک دیواره ای (SWNHs) استفاده می کنند به صورت جاذب ارائه میشود.این راه کار ویژگی های جاذب عالی نانو ذرات را با کارامدی پراکندگی مواد در یک ماتریس نمونه ترکیب میکند.تحت این شرایط، تعامل با آنالیت ها به حداکثر میرسد.تعیین هیدروکربن ها معطر چند دوری به صورت مسئله ی تحلیلی مدل انتخاب می شود.دو استراتژی پراکندگ ارزیابی شد، کارکردی بودن از طریق پرتو تابی میکرو ویوی بهتر از استفاده از مواد فعال در سطح میباشد.استخراج با افزودن 1 میلی لیتر پراکندگی SWHNs (o-SWNHs) اکسید شده به 10 میلی لیتر نمونه آب افزوده میشود. بعد از استخراج، ترکیب از طریق یک فیلتر نایلونی یکبار مصرف عبور داده شد که از نظر نانو ذرات غنی بودند که با PAHs حفظ شد.شویش با Lµ 100 هگزان انجام میشود.محدوده های آشکار سازی کسب شده، بین 30 و ng L−1 60 بود با یک دقت ( به صورت قابلیت تکرار) بهتر از 12.5% بود.بازیابی ها برای آنالیت ها در سه نمونه آبی مختلف کسب شد که در همه ی موارد قابل قبول بود.کارایی o-SWNHs به طور مطلوبی را آنچه توسط نانو تیوب های کربن تک دیواره ای ارائه شده بود و به لحاظ گرمایی با نانو مخروط ها کربنی فراوری شده بودند، مقایسه شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید