مقاله ترجمه شده درباره مکانیزم های شکست حاکم بر طول آرماتور دیوارهای حائل خاک مسلح شده با ژئوگرید


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مکانیزم های شکست حاکم بر طول آرماتور دیوارهای حائل خاک مسلح شده با ژئوگرید


عنوان انگلیسی مقاله:

Failure mechanisms governing reinforcement length of geogrid reinforced soil retaining walls


کلمات کلیدی مقاله:

دیوارهای تقویت شده خاک، دیوارهای زمین ثابت شده مکانیکی، دیوارهای MSE، دیوارهای نگهدارنده، تقویت زمین، تعادل محدودیت، مطالعه پارامتری، تقویت، شکست


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خاک و پی، سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر شیوه طراحی کنونی

3. حداقل طول آرماتور موردنیاز برای حالات شکست

3. 1. پایداری خارجی

3. 2. پایداری داخلی

4. مطالعه پارامتری

4. 1. روش رویکرد

4. 2. محدوده مقادیر پارامتر و مورد پایه

5. نتایج

5. 1. خلاصه

5. 2. تأثیر ارتفاع دیوار

5. 3. تأثیر خاک سطحی/انباشته

5. 4. تأثیر فاصله عمودی تقویت

5. 5. تأثیر خاک مسلح

5. 6. تأثیر اضافه بار

5. 7. تأثیر خاک پایه

6. تحلیل حساسیت

7. چکیده نتایج و بحث در مورد آن

8. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Current design practice of reinforced soil retaining walls is based on the limit equilibrium approach. The walls are designed for both external and internal stability criteria. Design reinforcement length should be such that minimum required safety factors are fulfilled for all failure modes. Most agencies require minimum reinforcement length equal to 70 percent of wall height. However, it is not always possible to have enough space behind a wall to accommodate these required reinforcement lengths due to an existing natural rock formation, man-made shoring system, or the presence of another reinforced soil retaining wall. This study was performed to investigate governing failure mode in determining the required minimum reinforcement length and also to investigate the possibility of shortening the specified minimum reinforcement lengths. Effect of different parameters involved in the design of reinforced soil retaining walls on the required minimum reinforcement length and the governing failure mode were studied. Parameters considered included wall height, surcharge, reinforcement vertical spacing, reinforced soil properties, backfill/retained soil properties, and foundation soil properties. Results indicated that both external and internal failure modes can be governing criteria in determining the required minimum reinforcement length depending on the parameters involved for a specific wall. In addition, it may be possible to use reinforcement lengths as low as almost 50 percent of the wall height, instead of 70 percent as required by many agencies around the world. This paper presents the results of parametric studies conducted, including the effect of different parameters on the required minimum reinforcement length and the governing failure criteria.

چکیده

شیوه طراحی کنونی دیوارهای حائل خاک مسلح براساس رویکرد تعادل حدی است. دیوارها برای شاخص های پایداری داخلی و خارجی طراحی می شوند. طول آرماتور طراحی باید به گونه ای باشد که حداقل ضرایب اطمینان برای تمام حالات شکست برآورده شود. در اکثر آژانس ها حداقل طول آرماتور باید 70 درصد ارتفاع دیوار باشد. با این وجود، همیشه امکان داشتن فضای کافی در پشت یک دیوار برای جاسازی کردن این طول آرماتور موردنیاز وجود ندارد؛ علت آن می تواند وجود صخره های طبیعی، سیستم شمع زنی ساخت بشر یا حضور دیوار حائل خاک مسلح دیگر است. این مطالعه به منظور بررسی امکان کوتاه کردن طول های آرماتور کمینه انجام شد. اثر پارامترهای مختلف در طراحی دیوارهای حائل خاک مسلح بر طول آرماتور حداقل موردنیاز و حالت شکست حاکم مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای در نظر گرفته شده شامل ارتفاع دیوار، اضافه بار، فاصله عمودی آرماتور، خواص خاک مسلح، خواص خاک سطحی/انباشته، و خواص خاک پایه بود. نتایج نشان دادند که حالات شکست داخلی و خارجی می توانند براساس پارامترهای یک دیوار خاص بر شاخص های تعیین حداقل طول آرماتور موردنیاز حاکم شوند. علاوه بر این، استفاده از طول های آرماتور به کوچکی 50 درصد ارتفاع دیوار، به جای 70 درصدی که توسط آژانس های مختلف در جهان موردنیاز است، امکانپذیر می باشد. این مقاله، نتایج مطالعات پارامتری انجام¬شده، شامل اثر پارامترهای مختلف بر حداقل طول آرماتور موردنیاز و شاخص شکست حاکم را ارائه می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید