مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی یكپارچه مدیریت جامع كیفیت (TQM) در فرآیند تولید – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی یكپارچه مدیریت جامع كیفیت (TQM) در فرآیند تولید با استفاده از تكنیك های ناب (LM) و نرم افزار Delmia Quest


عنوان انگلیسی مقاله:

Simulation of Integrated Total Quality Management (TQM) with Lean Manufacturing (LM) Practices in Forming Process Using Delmia Quest


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت جامع كیفیت، تولید ناب، صنعت تولید اتومبیل، مدیریت مهندسی عملیات و نرم افزار شبیه سازی تولید


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، تولید صنعتی و بهینه سازی سیستم ها


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چكیده

1. مقدمه

2. روش شناسی

3. نتایج و بحث

3-1- تكنیك های TQM و LM در فرآیند شكل گیری شركت

3-2 بهبود فعالیت خط تولید از طریق شبیه سازی

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Study on TQM in Malaysia is first reported in 1997 while LM in 2010. Since then, voluminous studies reported that TQM and LM can bring more benefits to a company but there is still lack of case study on company that has implemented both initiatives. Preliminary status of Integrating TQM and LM has been established from survey conducted on the highly practices LM in Malaysian automotive companies in 2011. The findings from the survey are used in order to evaluate the Integrated TQM and LM in a Malaysian Automotive Company. An Integrated Total Quality Management (TQM) with Lean Manufacturing (LM) is a system comprises TQM and LM principles. This system focuses in achieving total customer satisfaction by removing eight wastes available in any process in an organization. This paper presents the Integrated TQM and LM practices by a forming company. The integrated practices are an adaptation combination of four models award, ISO/TS16949 and lean manufacturing principles from Toyota Production System, SAEJ4000 and MAJAICO Lean Production System. A case study of the forming company in Selangor has been conducted and simulation of the process is done by Delmia Quest Software. It was found out that the company has been practicing TQM and LM separately. Other type of software can also be used to measure the level of TQM and LM implementation and can determine whether the model is adaptable for other industry and for all type of manufacturing process. This is the initial case study that combined 4 awards practices, ISO/TS16949, Toyota Production System, SAEJ4000 and MAJAICO Lean Production System (LPS).

چکیده

مطالعه درباره TQM در مالزی اولین بار در سال 1997 گزارش شد، درحالیكه اولین مطالعه درباره LM در سال 2010 صورت گرفت. از آن پس، بسیاری از مطالعات گزارش كرده اند كه TQM و LM را می توان برای كسب منافع بیشتر در یك شركت به كار گرفت، اما هنوز مطالعات موردی اندكی در مورد شركت هایی كه هر دو تكنیك ابتكاری را اجرا كرده اند، وجود دارد. وضعیت اولیه TQM یكپارچه و LM از تحقیق انجام شده روی تكنیك های عالی LM در شركت های صنعت اتومبیل در سال 2011 محقق شده است. یافته های حاصل از این مطالعه به منظور ارزیابی TQM یكپارچه و LM در شركت صنعت اتومبیل مالزی استفاده شده است. یك مدیریت جامع كیفیت یكپارچه (TQM) با تولید ناب (LM)، سیستمی دربرگیرنده اصول TQM و LM می باشد. این سیستم بر دستیابی به رضایت كلی مصرف كننده از طریق برطرف كردن هر گونه اتلاف موجود در هر یك از فرآیندهای یك سازمان تمركز می كند. این مقاله تكنیك-های یكپارچه TQM و LM را در یك شركت در حال شكل گیری ارائه می دهد. تكنیك های یكپارچه تركیب مناسبی از چهار مدل پاداش دهی، ISO/TS16949 و اصول تولید ناب سیستم تولید تویوتا، SAEJ4000 و سیستم تولید ناب MAJAICO هستند. یك مطالعه موردی در یك شركت در حال شكل گیری در سلانگور اجرا و شبیه سازی فرآیندها از طریق نرم افزار Delmia Quest انجام شد. نتایج نشان داد كه شركت TQM و LM را به طور جداگانه اجرا كرده است. از نرم افزارهای دیگری نیز می توان برای اندازه گیری سطح TQM و اجرای LM استفاده كرد و می توان تعیین كرد آیا مدل برای سایر صنایع و برای تمام فرآیندهای تولید قابل تطبیق می باشد. این تحقیق اولین مطالعه موردی است كه چهار تكنیك پاداش دهی، ISO/TS16949، سیستم تولید تویوتا، SAEJ4000 و سیستم تولید ناب (LPS) MAJAICO، را تركیب كرده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید