ترجمه مقاله اثر مشخصات فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران و غیرکاربران سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبنی بر ابر – سال 2019

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: اثر مشخصات فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری - مقایسه کاربران و غیرکاربران سیستم های اطلاعاتی...