مقاله ترجمه شده درباره رفتار شهروندی سازمانی (OBC) و عملکرد کارکنان در شرکت ‌های تعاونی بانوان – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی (OBC) و عملکرد کارکنان در شرکت ‌های تعاونی بانوان


عنوان انگلیسی مقاله:

The Impact of Servant Leadership on Organization Culture, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Employee Performance in Women Cooperatives


کلمات کلیدی مقاله:

عملکرد کارکنان، فرهنگ سازمان، رفتار شهروندی سازمانی(OCB)، تعهد سازمانی، رهبری خدمت گذار


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مبانی نظری

روش‌شناسی

مدل/چارچوب مفهومی

فرضیه‌های پژوهش

نتایج

مدل ساختاری

برازش مدل کلی

بحث و استدلال

نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper aimed to analyze the impact of servant leadership on organizational culture, organizational commitment, OCB; and employee performance; organization culture on OCB and employee performance; organization commitment on OCB and employee performance; and OCB on employee performance. Research involved managers and employees of Women Cooperatives in East Java (40 respondents). The analysis is descriptive and used Partial Least Square. The results showed: servant leadership impacted significantly on organizational culture, organizational commitment, OCB and employee performance; organization culture impacted significantly on OCB, but non significantly on employee performance; organizational commitment impacted non significantly on OCB nor on employee performance; and OCB impacted significantly on employee commitment.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی اثر رهبری خدمت گذار روی فرهنگ‌سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان، و همچنین اثر فرهنگ سازمان روی رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان؛ اثر تعهد سازمان روی رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان؛ و اثر رفتار شهروندی سازمانی روی عملکرد کارکنان است. پژوهش حاضر دربرگیرنده مدیران و کارکنان شرکت‌های تعاونی بانوان در شرق جاوه(جزیره‌ای در اندونزی) است. تحلیل از نوعی توصیفی بوده و از حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که رهبری خدمت گذار روی فرهنگ‌سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، و عملکرد فروش، و همچنین فرهنگ‌سازمانی روی رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معنی‌داری دارد. اما روی عملکرد کارکنان معنی‌دار نیست. تعهد سازمانی چه روی رفتار شهروندی سازمانی و روی عملکرد کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری ندارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی روی تعهد کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید