مقاله ترجمه شده درباره مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر تمرکز، عملکرد جنسی در زنان درمان شده سرطان – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر تمرکز، عملکرد جنسی را در مقابل کنترل لیست انتظار در زنان درمان شده سرطان زنان بهبود می بخشد


عنوان انگلیسی مقاله:

A brief mindfulness-based cognitive behavioral intervention improves sexual functioning versus wait-list control in women treated for gynecologic cancer


کلمات کلیدی مقاله:

آگاهانه، شبه آموزش، بدکارکردی جنسی، سرطان ژینکولوژیکی یا زنان، تمایل جنسی و انگیختگی جنسی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 خون و آنکولوژی، ایمنی شناسی پزشکی، روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده مقاله

مقدمه

روشهای تحقیق

آزمودنی ها

روش تحقیق

اندازه ها

سنجش انگیختگی جنسی

تحلیل داده ها

نتایج تحقیق

بحث و استدلال


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

exual dysfunction in gynecologic cancer survivors compared to a wait-list control group. Methods. Thirty-one survivors of endometrial or cervical cancer (mean age 54.0, range 31–64) who selfreported significant and distressing sexual desire and/or sexual arousal concerns were assigned either to three, 90-minute mindfulness-based cognitive behavior therapy sessions or two months of wait-list control prior to entering the treatment arm. Validated measures of sexual response, sexual distress, and mood, as well as laboratory-evoked physiological and subjective sexual arousal were assessed at pre-, one month post-, and 6-months following treatment. Results. There were no significant effects of the wait-list condition on any measure. Treatment led to significant improvements in all domains of sexual response, and a trend towards significance for reducing sexual distress. Perception of genital arousal during an erotic film was also significantly increased following the intervention despite no change in physiologically-measured sexual arousal. Conclusions. A brief mindfulness-based intervention was effective for improving sexual functioning. Geographic restrictions permitted only a select sample of survivors to participate, thus, the generalizability of the findings is limited. Future studies should aim to develop online modalities for treatment administration to overcome this limitation.

چکیده مقاله

هدف: هدف این مقاله بررسی مداخله آگاهانه شناخت رفتاری در بد کارکردی جنسی بازمانده های سرطان ژینکولوژیکی در مقایسه با گروه لیست انتظار کنترل است.

روشهای تحقیق : سی و یک نفر از بازمانده های سرطان اندو متریال یا گردن رحم ، ( میانگین سنی 54.0 ، دامنه گروه سنی 64-31 سال ) که تمایل مهم و درمانده جنسی و یا مسائل انگیختی جنسی خود را گزارش کرده بودند ، قبل از ورود به مرحله درمان، به سه جلسه 90دقیقه ای درمان آگاهانه شناختی یا دوماه به گروه کنترل لیست انتظار ارجاع داده شدند. اندازه های معتبر پاسخ جنسی ، درماندگی جنسی و خلق خو و نیز انگیختگی فیزیولوژیکی آزمایشگاهی و انگیختی غیر عینی جنسی قبل ، یک ماه قبل از درمان و شش ماه پس از درمان بررسی شدند.

نتایج تحقیق : شرایط لیست انتشار اثر معناداری بر اندازه نداشت . درمان منجر به پیشرفت های مهمی در تمام حیطه های پاسخ جنسی و روند کاهش درماندگی جنسی شد. ادراک انگیختگی ژنیتال ( اندام های تناسلی ) در طی تماشا فیلم شهوانی نیز پس از مداخله علی رغم تغییر انگیختگی فیزیولوژیکی –اندازه گیری شده افزایش معناداری می یابد.

نتیجه گیری ها : مداخله آگاهانه برای افزایش عملکرد جنسی موثر بود. محدودیت های جغرافیایی فقط امکان انتخاب مشارکت یک نمونه از بازمانده های سرطان را فراهم ساخت ، بنابراین ، تعمیم پذیری یافته ها کاهش داده شده است . هدف تحقیق های آتی طراحی و توسعه مدالیته های آنلاین اجرا م درمان به منظور رفع ااین عیب است .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید