مقاله ترجمه شده درباره کاربرد مدل های ریاضی در پیش بینی ترکیبات و تولید ضایعات بیمارستانی در ایران


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کاربرد مدل های ریاضی در پیش بینی ترکیبات و تولید ضایعات بیمارستانی در ایران


عنوان انگلیسی مقاله:

A mathematical model to predict the composition and generation of hospital wastes in Iran


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازیافت و مدیریت پسماند، آلودگی محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2. 1. تجزیه و تحلیل فیزیکی ضایعات بیمارستانی از نظر مواد

2.2. تجزیه و تحلیل فیزیکی اجزای ضایعات بیمارستانی

2.3. تولید ضایعات بیمارستانی در سال 2001

2.4. مدل های ریاضی برای پیش بینی تولید ضایعات بیمارستانی در آینده

2.4.1. پیش ینی رشد تعدادی از تخت ها و بیمارستان ها در ایران

2.4.2. برآورد تولید ضایعات بیمارستانی در سال آینده در ایران

2.4.3. برآورد ضایعات بیمارستانی تولیدی تجمع یافته در سال آینده در ایران

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری نهایی

5. توصیه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Environment and natural resources can be polluted, and consequently human beings, animals and plants can be impacted. Hospital wastes, because of their infectious nature, are one of the most dangerous causes of this pollution (Sadeghi, 2002). As a result of developing healthcare technology, the amount of hospital wastes being generated is increasing due to the use of more disposable products (Omrani, 1998). Statistical data confirm this issue, as well. For example, 8 kg hospital wastes per bed are generated in Germany every day (Omrani, 1995), while field investigations show that less than 4 kg are generated in Tehran, Iran. These wastes are categorized as hazardous wastes and in most industrial countries there are special control measures for dealing with them. Hospital wastes include different kinds of wastes such as infectious, radioactive, chemical, heavy metals and regular municipal wastes (DoE, 1998). Transporting this mixed waste to the waste dumping sites causes soil and groundwater pollution, and consequently health hazards for live species (Shirazinejad, 1996). Proper management of hospital wastes through an appropriate method of separation from the source, transportation and disposal can prevent environmental pollution. One of the essential requirements of this management is the availability of reliable data and analysis corresponding to hospital wastes (HCW). Unfortunately, appropriate investigations and statistical analyses have not been conducted in this regard for Iranian HCW (Karimzadeghan, 1996).

1. مقدمه

منابع طبیعی و محیطی آلوده می شوند و در نتیجهقادرند انسان ها، حیوانات و گیاهان را تحت تاثیر قرار دهند. ضایعات بیمارستانی به دلیل ماهیت آلایندگی شان یکی از خطرناک ترین عوامل آلوده کننده محیط هستند (صادقی، 2002). در نتیجه توسعه تکنولوژی رو به رو رشد حوزه سلامت و بهداشت، میزان ضایعات بیمارستانی تولید شده به دلیل استفاده از محصولات یکبار مصرف را افزایش داده است (عمرانی، 1998). اطلاعات آماری نیز این موضوع را تایید می کنند. برای مثال، در آلمان روزانه 8 کیلوگرم ضایعات بیمارستانی تولی می شود (Omrani, 1995)، در حالی که بررسی های میدانی نشان می دهد که این میزان در ایران، تهران کمتر از 4 کیلوگرم است. این ضایعات در کشورهای صنعتی به عنوان ضایعات خطرناک دسته بندی می شوند که تحت کنترل شدیدی قرار می گیرند. ضایعات بیمارستانی، انواع مختلفی از ضایعات عفونی، رادیواکتیو، شیمیایی، فلزات سنگین و آلودگی های رایج را شامل می شود (DoE, 1998). انتقال مخلوط این آلودگی ها به محل تخلیه موجب آلودگی خاک و آب های زیرزمینی و در نتیجه به مخاطره انداختن سلامت گونه های دارای حیات در منطقه می شود (Shirazinejad,1996). مدیریت مناسب آلاینده های بیمارستانی و روش های مناسب جداسازی این منابع، انتقال واز بین بردن آن ها می تواند از بروز آلودگی محیط جلوگیری کند. یکی از نیازمندی های اساسی برای چنین مدیریتی فراهم بودن اطلاعات لازم و تحلیل ضایعات بیمارستانی است (HCW). متاسفانه بررسی های مناسب و تجزیه و تحلیل های آماری خوبی در این زمینه از جانب HCW ایران انجام نشده است (Karimzadeghan, 1996).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید