مقاله ترجمه شده درباره مطالعات روشهای آغازین و نظریه AIM بر روی میزان قدرت پیوند هیدروژنی کمپلکسهای R-CòN…HF و R-CòN…HCl


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعات روشهای آغازین و نظریه AIM بر روی میزان قدرت پیوند هیدروژنی کمپلکسهای R-CòN…HF و R-CòN…HCl


عنوان انگلیسی مقاله:

Ab initio and AIM studies on measures of hydrogen bonding strength—R–CxN· · ·HF and R–CxN· · ·HCl complexes


کلمات کلیدی مقاله:

نقاط بحرانی پیوند، پیوند هیدروژنی، اتم ها در مولکول ها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی آلی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.جزئیات محاسبه

3.نتایج و بحث

4.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Hydrogen bonding plays one of the most important roles in an arrangement of molecules in crystals [1,2]. A large number of papers appeared dealing with the Lewis acidity and basicity of functional groups involved in H-bonds as for example: nitro [3], formyl [4], carboxylic [5], carbonyl [6,7], hydroxyl [8], cyano group [9], etc. The cyano group is not known as a strong proton acceptor but is often described as a factor playing an important role in crystal engineering [9]. For example, two polymorphic forms of crystals of HCN are known where HCN molecules form chains linked by C– H· · ·N interactions with N· · ·C distances of about 3.18 A˚ [10]. It was pointed out that for cyano groups two hydrogen bonding modes are possible; the first one with a nitrogen atom as a proton accepting centre and the second one with p-electrons of CxN group as an acceptor [9]. The first case is realised in the crystal structures of HCN. There is no computational support for the X–H· · ·p bonding. IMPT calculations made for thiocyanate–methanol system [11] show that the complex linked through O–H· · ·N bond is more stable than H-bonded system linked through p-electrons. However, some of the crystal structure reports indicate an existence of intermediate modes close to the X–H· · ·p link. For the crystal structure of 2- methyl-3-(2-methylphenyl)-but-1-ene-1,1-dicarbonitrile [12] the intramolecular H-bond between proton donating methyl –CH3 group and –CxN acceptor was found and p-electrons or C-negative charged atom were suggested as more probable accepting centres than the nitrogen atom.

1.مقدمه
پیوند هیدروژنی نقش مهمی را در آرایش مولکولها در ساختار کریستالهای جامد ایفا میکند. بنظر میرسد که کارهای تحقیقاتی زیادی به مطالعه خاصیت اسیدیته لوییس و خاصیت بازی گروههای عاملی درگیر در پیوند هیدروژنی، همچون گروههای نیترو، فرمیل، کربوکسیل، کربونیل، هیدروکسیل و گروه سیانو و غیره اختصاص یافته باشند.
گروه سیانو بعنوان یک گروه پذیرنده پروتون قوی شناخته شده نیست ولی غالباً بعنوان گروهی که نقش مهمی را در مهندسی ساختارهای کریستالی ایفا میکند، توصیف میشود. بطور مثال دو شکل چندریختی از کریستالهای مولکول HCN در جاییکه این مولکولها تشکیل زنجیره های بهم پیوسته ای از طریق برهمکنش پیوندی C-H…N با طول پیوندی 3.18 انگسترم برای N…C تشکیل میدهند، وجود دارد. باید اشاره کرد که برای گروههای سیانو دوگونه پیوند هیدروژنی امکانپذیر میباشد: اولی از طریق یک اتم نیتروژن بعنوان مرکز پذیرنده پروتون با اتم هیدروژن، و دومی از طریق الکترونهای π گروه سیانو یا CòN بعنوان پذیرنده پروتون با اتم هیدروژن، تشکیل پیوند هیدروژنی میدهند. در نوع اول، پیوندهای هیدروژنی در ساختارهای کریستالی مولکول HCN تحقق می یابند. هیچ گونه مطالعات نظری یا محاسباتی برروی تشکیل پیوند هیدروژنی از نوع X-H…π تاکنون انجام نشده است. محاسبات به روش IMPT که برای سیستم تیوسیانات-متانول بکار میروند نشان میدهند که کمپلکس تشکیل شده با پیوند هیدروژنی O-H…N از کمپلکسی که از طریق اتصال هیدروژن به الکترونهای π تشکیل میشود، پایدارتر است. درهرصورت چندین گزارش درمورد ساختار کریستالی، وجود نوعی پیوند هیدروژنی حدواسط، شبیه پیوند X-H…π را نشان میدهند. در ساختار کریستالی 2-متیل-3-(2-متیل فنیل)-بوت-1-انه-1و1-دی کربونیتریل، پیوند هیدروژنی حدواسط بین گروه متیل یا –CH3 دهنده پروتون و گروه پذیرنده پروتون سیانو CòN بوجود می آید و احتمال اینکه الکترونهای π یا اتم کربن با بار منفی بعنوان مرکز پذیرنده پروتون بکار روند نسبت به اتم نیتروژن، بیشتر است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید