ترجمه مقاله روش نوسانگر جایگزین ارتقا یافته برای تحلیل واکنش خاک و سازه با در نظر گرفتن خاک های نرم – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

روش نوسانگر جایگزین ارتقا یافته برای تحلیل واکنش خاک و سازه با در نظر گرفتن خاک های نرم

عنوان انگلیسی مقاله:

An improved replacement oscillator approach for soil-structure interaction analysis considering soft soils

کلمات کلیدی مقاله:

واکنش خاک – ساختمان، خاک نرم، طراحی لرزه ای، نوسانگر جایگزین، تحلیل غیر خطی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، خاک و پی، زلزله و مدیریت ساخت

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1.مقدمه
2.مدل واکنش خاک – ساختمان
3.پارامترهای مدلسازی
4.نوسانگر EFSDOF
5.پارامترهای واکنش
6.طیف واکنش شتاب ارتجاعی
7.فاکتور کاهش مقاومت چکش خواری ثابت و نسبت جابجایی غیر ارتجاعی
8.نسبت چکش خواری سازه ای و سراسری
9. بحث
10. نتیجه گیری ها
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper aims to improve the effectiveness of the replacement oscillator approach for soil-structure interaction (SSI) analysis of flexible-base structures on soft soil deposits. The replacement oscillator approach transforms a flexible-base single-degree-of-freedom (SDOF) structure into an equivalent fixed-base SDOF (EFSDOF) oscillator so that response spectra for fixed-base structures can be used directly for SSI systems. A sway-rocking SSI model is used as a baseline for assessment of the performance of EFSDOF oscillators. Both elastic and constant-ductility response spectra are studied under 20 horizontal ground motion records on soft soil profiles. The effects of frequency content of the ground motions and initial damping of the SSI systems are investigated. It is concluded that absolute acceleration spectra, instead of pseudo-acceleration spectra, should be used for EFSDOF oscillators in force-based design of SSI systems. It is also shown that using an EFSDOF oscillator is not appropriate for predicting the constant-ductility spectra when the initial damping ratio of the SSI system exceeds 10%. Based on the results of this study, a correction factor is suggested to improve the accuracy of the replacement oscillator approach for soft soil conditions.

چکیده

هدف این تحقیق ارتقای کارایی روش نوسانگر جایگزین برای تحلیل واکنش خاک و سازه (SSI) در ساختمان های دارای پایه انعطاف پذیر روی رسوب خاک های نرم است. روش نوسانگر جایگزین یک ساختمان دارای پایه انعطاف پذیر درجه آزادی منفرد (SDOF) را به ساختمان نوسانگر دارای پایه ثابت معادل (EFSDOF) تبدیل می کند تا طیف واکنش برای سازه های دارای پایه ثابت بصورت مستقیم برای سیستم های SSI مورد استفاده قرار بگیرد. مدل SSI نوسانی به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد نوسانگر EFSDOF مورد استفاده قرار می گیرد. هم طیف واکنش انعطاف پذیر و هم چکش خواری ثابت در کمتر از 20 گزارش تکان افقی زمین در خاک های نرم مورد بررسی قرار گرفتند. تاثیرات محتوای فرکانس تکان های زمین و میرائی اولیه سیستم های SSI بررسی شده اند. نتیجه گیری شده است که طیف افزایش مطلق بجای طیف نیمه شتابی باید برای نوسانگرهای EFSDOF در سیستم های SSI نیرو محور استفاده شوند. همچنین، نشان داده شده است که استفاده از نوسانگر EFSDOF برای پیش بینی طیف چکش خواری ثابت در شرایط وجود نسبت میرائی اولیه سیستم SSI بیش از 10 درصد می تواند مناسب باشد.بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، فاکتور اصلاح برای ارتقای دقت روش نوسانگر جایگزین برای خاک های نرم پیشنهاد می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله