ترجمه مقاله فن آوری جدید پردازش سیگنال دیجیتال مبتنی بر محاسبات ابری توزیع شده در مهندسی اطلاعات الکترونیک – سال 2022


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

فن آوری جدید پردازش سیگنال دیجیتال مبتنی بر محاسبات ابری توزیع شده در مهندسی اطلاعات الکترونیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Application of new digital signal processing technology based on distributed cloud computing in electronic information engineering

کلمات کلیدی مقاله:

مهندسی اطلاعات الکترونیک، محاسبات ابری توزیع شده، پردازش سیگنال دیجیتال، کنترل تناسبی مشتقی انتگرالی (PID)

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

رایانش ابری، معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی الکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. کارهای مرتبط
3. چارچوب سیستم پردازش سیگنال دیجیتال مبتنی بر محاسبات ابری توزیع شده
3.1. مبانی کاربردی محاسبات ابری توزیع شده در پردازش سیگنال دیجیتال
3.2. ساخت چارچوب سیستم پردازش سیگنال دیجیتال
3.3. فرآیند عملکرد پردازش سیگنال دیجیتال عظیم در سیستم پردازش سیگنال دیجیتال
3.4. مراحل پیاده سازی تجزیه و تحلیل موثر اطلاعات و پردازش ابری در سیگنال دیجیتال
4. طراحی تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج سیستم پردازش سیگنال دیجیتال
4.1. فرآیند طراحی آزمایشی سیستم پردازش سیگنال دیجیتال
4.2. نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل سیستم پردازش سیگنال دیجیتال
5. نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The traditional digital signal processing technology in electronic information engineering has many issues, such as redundant data, low data utilization and so on. To end these issues, this paper proposed a new digital signal processing technology based on distributed cloud computing in electronic information engineering. From the data collection, data analysis, data classification, data mining, effective information storage and other aspects of conventional digital signal, through relying on distributed cloud computing method and intelligent gradient tracking algorithms to achieve efficient processing of digital signal, Proportional Integral Derivative (PID) control strategy is used to evaluate the intelligence degree of each link in the digital signal processing technology. This method can realize the adaptive regulation of data collection and storage in the process of digital signal processing, and realize diversified analysis and intelligent matching. Through the distributed cloud computing to achieve the rapid control of the system storage module, so that the database can improve the work efficiency, reduce the power consumption cost of the system in the process of data operation, and improve the efficiency of digital signal processing. The experimental results show that the digital signal processing system based on distributed cloud computing and intelligent gradient tracking algorithms has the advantages of high computing efficiency, high accuracy and good stability. 1. Introduction At present, most of the electronic information engineering related enterprises have problems of low efficiency in the process of collecting and storing digital signal data generated daily. The main reason is that the underlying calculation methods and calculation strategies are difficult to achieve major breakthroughs [1]. With the development of intelligent technology, digital signal processing technology and distributed cloud computing technology have also been rapidly developed and constructed, and in the processing of massive digital signal data, the advantages of distributed cloud computing have become more obvious. They also provide opportunities to improve the big data collection and storage technology. Efficiency and effective data extraction have become important indicators for judging the advanced level of big data analysis systems [2]. Therefore, how to establish an efficient and intelligent digital signal processing system through distributed cloud computing technology has become an important development in the future [3].

چکیده

فن آوری سنتی پردازش سیگنال دیجیتال در مهندسی اطلاعات الکترونیکی، با مشکلات زیادی مانند داده های اضافی، استفاده کم از داده و غیره مواجه است. برای خاتمه دادن به این مسائل، این مقاله یک فن آوری پردازش سیگنال دیجیتال جدید مبتنی بر محاسبات ابری توزیع شده رادر مهندسی اطلاعات الکترونیکی پیشنهاد می‌کند. از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، طبقه بندی داده ها، داده کاوی، ذخیره سازی موثر اطلاعات و سایر جنبه های سیگنال دیجیتال مرسوم از طریق تکیه بر روش محاسبات ابری توزیع شده و الگوریتمهای ردیابی گرادیان هوشمند برای دستیابی به پردازش کارآمد سیگنال دیجیتال، از استراتژی کنترل تناسبی مشتقی انتگرالی (PID) برای ارزیابی درجه هوشمندی هر پیوند در فن آوری پردازش سیگنال دیجیتال استفاده می شود. این روش می‌تواند مقررات تطبیقی جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌ها را در فرآیند پردازش سیگنال دیجیتال محقق سازد و تجزیه و تحلیل متنوع و تطبیق پذیری هوشمند را تحقق بخشد. با محاسبات ابری توزیع شده برای دستیابی به کنترل سریع ماژول ذخیره سازی سیستم، پایگاه داده ها می تواند بازدهی کار را بهبود بخشد، هزینه مصرف توان سیستم را در فرآیند عملیات داده کاهش دهد و بازدهی پردازش سیگنال دیجیتال را بهبود بخشد. نتایج تجربی نشان می دهد که سیستم پردازش سیگنال دیجیتال مبتنی بر محاسبات ابری توزیع شده و الگوریتم های ردیابی گرادیان هوشمند دارای مزایای راندمان محاسباتی بالا، دقت بالا و پایداری خوبی است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله