مقاله ترجمه شده درباره كاربرد طراحى کامپوزیت مركزى و روش شناسی سطح پاسخ براى تصفيه پيشرفته فاضلاب فرآيند روغن زيتون


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

كاربرد طراحى کامپوزیت مركزى و روش شناسی سطح پاسخ براى تصفيه پيشرفته فاضلاب فرآيند روغن زيتون با استفاده از پراكسيداسيون فنتون


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of the central composite design and response surface methodology to the advanced treatment of olive oil processing wastewater using Fenton’s peroxidation


کلمات کلیدی مقاله:

فرآيند اكسايش پيشرفته، طراحی کامپوزیت مرکزی، مدلسازی تجربی، پراکسیداسیون فنتون، فاضلاب روغن زیتون، روش سطح پاسخ


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست و شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه، شیمی پلیمر، آلودگی محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چكيده

1.مقدمه

2.آزمايش

2.1.فاضلاب كارخانه روغن زيتون و روش پراكسيداسيون فنتون

2.2.آناليز نمونه هاى OMW

2.3.طراحى آزمايش و تحليل داده ها

3.نتايج و بحث

3.1.انتخاب نسبت معرف فنتون

2.3.تغيير غلظت آلاينده با زمان واكنش

3.3.طراحى تركيبى مركزى و مدل هاى رگرسيون برازش داده شده، مربوط به حذف آلاينده

3.4.ترسيم سطح پاسخ و بهينه سازى فرايند بر اساس حذف آلودگى

4.نتيجه گيرى


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Small olive oil mills process olives for the extraction of oil while large volumes of liquid wastewater are produced (olive oil mill wastewater, OMW 97 l/100 kg olives, when the conventional three-phase decanter is used) [1]. Phenolics present in OMW at high concentrations (1–10 g/l) are considered as the major recalcitrant compounds which possessing antimicrobial properties, and are difficult to biologically degrade. Conventional biological processes for the purification of OMW are therefore inefficient. The OMW hence, constitutes a major environmental problem because of its high organic load. The chemical oxygen demand (COD) of this wastewater is in the range of 80–200 g/l while the biological oxygen demand (BOD) for OMW is in the range of 89–100 g/l [2]. These values are about 200–400 times higher than those of a typical municipal sewage [3]. Stringent environmental regulations impose increasing efforts toward the development of new technologies and methods for the reduction of the organics in wastewaters, such as OMW. Advanced oxidation processes (AOP) that utilize H2O2, O3, or O2 as the oxidant, are very promising techniques for the remediation of contaminated ground, surface, and wastewaters having non-biodegradable organic pollutants [4,5]. The AOPs involve the generation of the hydroxyl radical (OH•) that is a reactive intermediate and has a high oxidation potential [6]. One available technique in the area of AOPs is based on the Fenton’s peroxidation which is considered as the iron-catalyzed H2O2 decomposition reaction. The Fenton’s reagent is a mixture of ferrous salt and hydrogen peroxide.

1.مقدمه
كارخانه هاى كوچك روغن زيتون، زيتون را براى استخراج روغن فرآورى مى كنند در حالى كه حجم بالايى از فاضلاب مايع توليد مى شود. (فاضلاب كارخانه روغن زيتون، OMW 971/100kg زيتون، وقتى ظرف سرريز سه فازى معمولى استفاده شود.)[1] درصد فنولى در OMW در غلظت هاى بالا(1-10 g/L) به عنوان مواد اصلى سرسخت در نظر گرفته مى شود كه خواص آنتى ميكروبى دارند و كاهش بيولوژيكى آنها دشوار است. بنابراين، فرآيند هاى بيولوژيكى متعارف براى خالص سازى OMW ناكارآمد هستند. بنابراين به خاطر بار آلى بالاى OMW، مشكل زيست محيطى اصلى را تشكيل مى دهد. اكسيژن مورد نياز شيميايى(COD) اين فاضلاب در محدوده 80-200 g/L است در حالى كه اكسيژن مورد نياز بيولوژيكى(BOD) براى OMW در محدوده 89-100 g/L است[2]. اين مقادير حدود200-400 بار بيشتر از مقادير آن براى فاضلاب شهرى معمولى است[3]. مقررات سخت زيست محيطى تلاش هاى بيشترى را به سمت گسترش فناورى ها و روش هاى جديد براى كاهش مواد آلى در فاضلاب هايى مثل OMW، تحميل مى كنند. فرآيند هاى اكسيداسيون هاى پيشرفته(AOP) كه H2O2،O3 يا O2 را به عنوان اكسيدان استفاده مى كنند، فناورى هاى بسيار اميدوار كننده اى براى اصلاح زمين هاى آلوده، سطوح و فاضلاب هاى داراى آلودگى هاى آلى غير قابل تجزيه هستند[4,5]. AOP ها شامل توليد راديكال هيدروكسيل(.OH) هستند كه يك واكنش گر ميانى است و پتانسيل اكسيداسيون بالايى دارد[6]. يكى از روش هاى موجود در منطقه AOP، بر پايه پراكسيداسيون فنتون(Fenton)بنا شده است كه به عنوان واكنش تجزيه اى H2O2 ، كاتاليز شده با آهن در نظر گرفته مى شود. معرف فنتون تركيبى از نمك آهن و هيدروژن پراكسيد است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید