مقاله ترجمه شده درباره مقایسه تحویل RNA کوچک مداخله گر (siRNA ) با ماکروفاژ های مشتق شده از مونوسیت گاوی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مقایسه تحویل RNA کوچک مداخله گر (siRNA ) با ماکروفاژ های مشتق شده از مونوسیت گاوی از طریق ترانسفکشن و الکتروپوریشن


عنوان انگلیسی مقاله:

Comparison of small interfering RNA (siRNA) delivery into bovine monocyte-derived macrophages by transfection and electroporation


کلمات کلیدی مقاله:

گاو، ماکروفاژ، siRNA، الکتروپوریشن، ترانسفکشن


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک و علوم سلولی و مولکولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش

2.1. آماده سازی ماکروفاژهای مشتق شده از مونوسیت گاوی (bMDM)

2.2. siRNA دورشته ای

2.3. ترانسفکشن

2.4. الکتروپوریشن

2.5. تعیین کمیت جذب و سمیت سلولی siRNA

2.6. تجزیه و تحلیل RT-PCR کمی از کار افتادن ژن هدف و پاسخ اینترفرون

3. نتایج و بحث

3.1. تحویل siRNA توسط معرف های ترانسفکشن

3.1.1- غربالگری معرف های ترانسفکشن

3.1.2. بررسی اثرات بالقوه off-target معرف های ترانسفکشن

3.1.3. از کار انداختن ژن هدف با استفاده از معرف های ترانسفکشن

3.2. تحویل siRNA توسط الکتروپوراسیون

3.2.1. بهینه سازی جذب انتقال siRNA توسط الکتروپوراسیون

3.2.2. بررسی از کار افتادن ژن هدف و اثرات بالقوه هدف خاموش با الکتروپوراسیون

3.3 نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The discovery of the RNA inference (RNAi) pathway, where double-stranded RNA (dsRNA) posttranscriptionally silences gene expression (Fire et al., 1998) and the subsequent demonstration that this pathway could be utilized with short, exogenous RNA sequences (Elbashir et al., 2001) have revolutionized many areas of cellular research. The RNAi pathway is evolutionary conserved, being present in plants, fungi and animal cells, and has multiple functions; protecting cells from viral dsRNA and transposons, as well as regulating gene expression by the degradation of mRNA, translational repression and chromatin modifications (reviewed by Dykxhoorn and Lieberman, 2005). In the cell cytoplasm, endogenous microRNA (miRNA) or exogenous dsRNA are typically processed into 21–23 nucleotide short interfering RNA (siRNA) by the Dicer protein and integrated into the multi-subunit RNA-induced silencing complex (RISC). The RNA strands are separated and the antisense (guide) strand binds mRNA with complementary sequence, resulting in mRNA cleavage or translational repression, depending on the extent of sequence complementarity (reviewed by Shan, 2010).

مقدمه
کشف مسیر تداخل RNA (RNAi) که در آن RNA دو رشته ای (dsRNA) باعث خاموشی بیان ژن پس از رونویسی شده (Fire et al., 1998) و پس از آن بیان اینکه این مسیر می تواند با توالی های RNA اگزوژن کوتاه مورد استفاده قرار گیرد (Elbashir et al., 2001)، باعث ایجاد انقلاب در بسیاری از حوزه های مطالعات سلولی شده است. مسیر RNAi از نظر تکاملی حفاظت شده بوده و در گیاهان، قارچ ها و سلول های حیوانی وجود دارد و چندین عملکرد از جمله حفظ سلول ها از dsRNA ویروسی و ترانسپوزون ها، و همچنین تنظیم بیان ژن از طریق تخریب mRNA، اصلاح کرومتاتین و سرکوب ترجمه دارد (مرور شده توسط Dykxhoorn and Lieberman, 2005). در سیتوپلاسم سلول، میکرو RNA درون زاد (miRNA ) یا dsRNA اگزوژن توسط پروتئین Dicer به RNA مداخله گر کوتاه با 21-23 نوکلئوتید (siRNA ) پردازش شده و با کمپلکس خاموشی ناشی از RNA چند واحدی (RISC ) ترکیب می شود. رشته های RNA از هم جدا شده و رشته آنتی سنس (راهنما) به mRNA با توالی مکمل متصل شده که بسته به اندازه مکمل توالی، منجر به شکست mRNA یا سرکوب ترجمه می شود (مرور شده توسط Shan, 2010).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید