مقاله ترجمه شده درباره اثر محتوای فسفر بر میکرو ساختار و مقاومت به فرسایش – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثر محتوای فسفر بر میکرو ساختار و مقاومت به فرسایش – خوردگی پوشش های الکترورسوب نیکل – کبالت – آهن – فسفر


عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of phosphorous content on the microstructure and erosion– corrosion resistance of electrodeposited Ni-Co-Fe-P coatings


کلمات کلیدی مقاله:

 رسوب دهی الکتریکی، Ni-Co-Fe-P، پوشش، فرسایش، خوردگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خوردگی و حفاظت از مواد، خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. کار تجربی

2.1. آبکاری پوششهای آلیاژ نیکل-کبالت-آهن-فسفر

2.2. شناسایی مواد

2.3. آزمون فرسایش-خوردگی

3. نتایج و بحث

3.1. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی

3.2. میکروساختار و سختی

3.3. مقاومت به خوردگی

3.4. مقاومت به فرسایش -خوردگی

3.5. سطوح فرسوده

4. نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Ni-Co-Fe-P quaternary alloy coatings were electrodeposited and the dependence of microstructure and erosion– corrosion resistance with varying P content was investigated. With the addition of H3PO3 from 0 to 40 g L−1 into the electrolyte bath, the P content in Ni-Co-Fe-P quaternary alloy coating increased to 12.92 wt%. Along with the increase of P content, the microstructure evolved from a composite structure of crystalline and amorphous to a pure amorphous and then to another composite structure, while the grain size refined gradually and the microhardness increased obviously from about 510 to 1150 HV. The corrosion rate and the synergy between erosion and corrosion first increased and then decreased with the increase of P content. The polarization curves detected in the slurry flow at impact velocity of 4.19 m s−1 shows a tendency to passivity for all of as-deposited coatings. Ni-Co-Fe-12.92P coating deposited from H3PO3 concentration of 40 g L−1 possesses the best erosion–corrosion resistance due to the highest hardness and the lowest corrosion current density. Large amounts of cracking lips along the micro-plowing grooves can be observed on the worn surface morphologies of as-deposited coatings and the predominant wear mechanism is mechanical micro-cutting in Ni-Co-Fe-P coatings when subjected to erosion–corrosion in slurry flow.

چکیده

پوششهای آلیاژ چهارتایی نیکل-کبالت-آهن-فسفر آبکاری شدند و وابستگی میکروساختار و مقاومت به فرسایش-خوردگی با تغییر محتوای فسفر مورد بررسی قرار گرفت. با افزودن H3PO3 0 تا 40 g L−1 به حمام الکترولیت، محتوای فسفر در پوشش آلیاژ چهارتایی نیکل-کبالت-آهن-فسفر به 12.92 درصد وزنی افزایش یافت. همراه با افزایش محتوای فسفر، میکروساختار از یک ساختار بلوری و بی شکل کامپوزیت به آمورف و سپس به ساختار کامپوزیت دیگر خالص تکامل یافت، در حالی که اندازه دانه به تدریج پالایش شد و میکرو سختی به طور واضح از 510 تا 1150 HV افزایش یافت. نرخ خوردگی و هم افزایی بین فرسایش و خوردگی در ابتدا افزایش یافت و پس از آن با افزایش محتوای فسفر کاهش یافت. منحنی های قطبش در جریان دوغاب در سرعت ضربه 4.19 m s−1 شناسایی شد که تمایل به انفعال را برای همه پوشش ها به شکل رسوب نشان می دهد. پوشش Ni-Co-Fe-12.92P در غلظت 40 g L−1 H3PO3 رسوب کرد، با توجه به بالاترین سختی و کمترین چگالی جریان خوردگی، دارای بهترین مقاومت به فرسایش-خوردگی است. مقادیر زیادی از ترک خوردگی در لبه ها در را می توان در امتداد شیارها، میکروشیار زنی در مورفولوژی های سطح فرسوده پوششها به شکل رسوب مشاهده نمود و وقتی در معرض فرسایش-خوردگی در جریان دوغاب قرار می گیرد، مکانیزم سایش غالب در پوششهای نیکل-کبالت-آهن-فسفر میکرو برش زنی مکانیکی است .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید