مقاله ترجمه شده درباره اپیدمیولوژی کاندیدیوم در واحدهای مراقبت


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اپیدمیولوژی کاندیدیوم در واحدهای مراقبت


عنوان انگلیسی مقاله:

Epidemiology of candidemia in intensive care units


کلمات کلیدی مقاله:

عفونت جریان خون، التهاب عفونت جریان خون هجومی، عفونت قارچی هجومی، واحدهای مراقبت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی پزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- تکامل عفونت جریان خون در جمعیت کلی

2- رخداد عفونت جریان خون در واحدهای مراقبتی

3-درگاه ورود و منشا عفونت جریان خون در آی سی یو

4-تغییر گونه ها

5- شرایط اساسی در بیماران آی سی یو دچار عفونت جریان خون

6-مقدار پیش بینی دسته کندیدا در آی سی یو

7- مسئله در واحدهای مراقبت بهداشتی کودکان

8- بار اقتصادی عفونت جریان خون


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Evolution of candidemia in the population in general

Of all bloodstream infections (BSI), yeasts belonging to the genus Candida are among the 10 most common microorganisms. In the USA, Candida is the fourth most common cause of BSI, and in European studies, Candida is the fifth to tenth most common causative pathogen [1−6]. Candida caused 2.3% of all episodes of BSI in 93 French hospitals [6]. Data with a population-based denominator are more scarce, but figures available mainly from the USA and Europe [7−12] report an incidence of candidemia ranging from 1.7 to 10 episodes per 100,000 inhabitants. Figure 1 shows the evolution of candidemia over a period of more than 20 years in a single institution in Madrid, and reflects the progressive increase of this condition, both in absolute figures and in the rates per 1000 admitted patients [11]. The main reason for this evolution is the change in the population at risk, with increased survival in patients with severe diseases; more aggressive use of surgery, invasive procedures, and immunosuppression; and also the increased use of broad-spectrum antibacterial agents.

1- تکامل عفونت جریان خون در جمعیت کلی
تمامی عفونت جریان خون متعلق به قارچ جنوس کندیدا بوده که در بین 10 موجود ریز رایج می باشد. در آمریکا قارج کندیدا چهارمین علت عفونت جریان خون بوده و در مطالعات اروپایی قارج کندیدا پنجمین الی دهمین پاتوژن آسیب زا می باشدکه باعث 2.3% دوره های عفونت جریان خون در 93 بیمارستان فرانسه گردید. داده های جمعیت کمیب اند اما ارقام آمریکا و اروپا رخداد عفونت جریان خون در دامنه 1.7 الی 10 دوره به هازالی هر 100000ساکن را گزارش می کنند. شکل 1 تاکمل عفونت جریان خون در دموره 20 سال و بیشتر در موسسه ای در مادرید نشان داه و بازخورد افزایش فزانیهد این عارضه به ازای 1000 بیمار پذیرش شده می باشد. دلیل اصلی این تکامل تغییر در جمعیت در معرض خطر و زنده ماندن بیشتر در بین بیماران دچار بیماری حاد ، استفاده از جراحی و عوامل ضد باکتریایی طیف جامع می باشد.


 

دیدگاهتان را بنویسید