مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی دینامیک مولکولی تغییر شکل کششی نانو تک کریستال آلومینیوم


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی دینامیک مولکولی تغییر شکل کششی نانو تک کریستال آلومینیوم


عنوان انگلیسی مقاله:

Molecular dynamics simulation of tensile deformation of nano-single crystal aluminum


کلمات کلیدی مقاله:

دینامیک مولکولی، کرنش کششی، آلومینیوم تک کریستال


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

فیزیک، مهندسی مواد و مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

نانومواد، مهندسی مواد و متالوژی، تغییر شکل فلزات، مکانیک جامدات و فیزیک محاسباتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مدل و روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

2.1. روش پتانسیل و شبیه سازی

2.2. مدل تغییر شکل کششی

3. نتایج و بحث

3.1. نمودارهای تنش-کرنش در 300 کلوین و بارگذاری 10 متر بر ثانیه

3.2 snapshot اتمها در تغییر شکل کششی

3.3. اثرات نرخ کرنش

3.4 تغییر شکل کششی در دماهای مختلف

3.5. منحنی های انرژی پتانسیل در دماهای مختلف

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In order to research the mechanisms of tensile deformation at nanometer, molecular dynamics (MD) was employed to simulate the tension process of nano-single crystal aluminum (Al) under different temperatures. The results show that the stress–strain curves decrease after a linear increase up to the maximum abruptly because the first transition from elastic to plastic deformation and the slip take place. Then the multiple slips on the (1 1 1) planes continue to occur after the yield. At last, the plastic deformation causes ductile shear fracture. Atomistic simulations of tension at nanometer give results that agree with the phenomenological attributes of plasticity observed in macroscale experiments. The lower strain rate results in the lower yield stress. The tensile strength decreases at higher temperatures.

چکیده

به منظور بررسی مکانیسم های تغییر شکل کششی نانومتری، شبیه سازیهای دینامیک مولکولی (MD) برای شبیه سازی فرآیند کشش نانو تک بلور آلومینیوم (Al) در دماهای مختلف به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهند که به این دلیل که اولین تغییر شکل انتقال از حالت الاستیک به پلاستیک است و سپس لغزش اتفاق می افتد، منحنیهای تنش-کرنش پس از یک افزایش خطی تا ماکزیمم به طور ناگهانی کاهش می یابند سپس لغزش های متعدد بر روی (1 1 1) صفحات روی محصول رخ می دهد. در نهایت، تغییر شکل پلاستیک باعث شکست برشی نرم می گردد. شبیه سازیهای کشش اتمی نانومتری نتایجی می دهد که موافق با پدیده های مشاهده شده در آزمایشات با مقیاس ماکرو هستند. نتایج نرخ کرنش در تنش پایین تر کمتر است. استحکام کششی در دماهای بالاتر کاهش می یابد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید