مقاله ترجمه شده درباره انگیزه، تنظیم احساسات، و ساختار نهفته آسیب شناسی روانی: دیدگاه تاریخی منسجم و همگرا – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

انگیزه، تنظیم احساسات، و ساختار نهفته آسیب شناسی روانی: دیدگاه تاریخی منسجم و همگرا


عنوان انگلیسی مقاله:

Motivation, emotion regulation, and the latent structure of psychopathology: An integrative and convergent historical perspective


کلمات کلیدی مقاله:

انگیزه، هیجانی، ساختار پنهان، تنظیم احساسات، عملکرد اجرایی، تاریخ


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی بالینی و روانپزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. تغییرات الگو در تحقیقات آسیب شناسی روانی

1.2. روند و پیشرفت در دانش

2.2. روشها- محور تحقیق و تقلیل گرایی بیولوژیکی

3.2. جستجو گمراهانه برای علل مستقل

4.2. پذیرفتن پیچیدگی سبب شناختی

3. روابط تاریخی میان انگیزه و احساسات در روانشناسی

1.3. از ارسطو تا اسکینر

2.3. رویکرد انگیزشی, انگیزش اجتنابی منفعل، و تغییرات در ارگانیسم پاسخ

3.3. انگیزه و احساسات بصورت جنبه های حل نشدنی عملکرد رفتاری

4. انگیزه، آسیب شناسی روانی، و آسیب شناسی فیزیولوژی

1.4. نشانگر محیطی رویکردی و انگیزه اجتنابی غیر فعال

2.4. روان فیزیولوژی و آسیب شناسی روانی در فضای چند بعدی

5. فعالیت مجدد تحقیقات احساسی در روان فیزیولوژی و آسیب شسناسی روانی

1.5. فن آوری های جدید برای بازبینی عوامل مرتبط مرکزی و محیطی احساسات

2.5. نتیجه ادغام احساسات و انگیزه

3.5. سیستم های احساسی زیرقشری در مقابل سیستم های تنظیم هیجان قشری

4.5. اختلال در احساس و اختلال عملکردی: شرط اساسی آسیب شناسی روانی

6. انگیزه، تنظیم هیجانی و ساخت نهفته آسیب شناسی روانی: همگرایی بین سطح آنالیز

1.6. ساختار رویکردی، اجتنابی و مرتبه ای علائم درونی و بیرونی

2.6. تنظیم هیجانی، کارکرد اجرائی، و ساختار دوعاملی نهفته آسیب شناسی روانی

7. نتیجه گیری و مسیرهای آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Motivational accounts of psychopathology have a long history in the psychophysiology literature, but faded from prominence after the affective neuroscience revolution swept the field. Here, we suggest that (1) motivational constructs are as relevant as ever toward understanding psychopathology in the era of neuroscience and the Research Domain Criteria (RDoC), (2) motivation and emotion are inextricable aspects of behavioral function that were artificially separated in the history of psychology, (3) this separation yielded unnatural distinctions at both behavioral and neural levels of analysis that have impeded progress in our understanding of mental illness, and (4) re-integrating motivation and emotion represents a major advance in thinking. In demonstrating these points, we discuss the role of paradigm shifts in science, which sometimes unwittingly obscure causal mechanisms of natural phenomena. We present an historical account of motivation and emotion research in psychology, which illustrates how paradigm shifts have diminished the motivational perspective, even though it dovetails well with RDoC, neural systems accounts of mental illness, and the factor structure of psychopathology.

1.مقدمه
گزارش انگیزشی آسیب شناسی روانی سابقه طولانی در مطالعات روان فیزیولوژی دارد، اما این برتری بعد از انقلاب تاثیرگذار علم عصب کمرنگ شد. در اینجا، نشان می دهیم که (1) ساختارهای انگیزشی بسمت درک آسیب شناسی روانی در عصر علم عصب و دامنه ملاک تحقیقات (RDoC) مربوط هستند، (2) انگیزه و احساس جنبه های حل نشدنی تابع رفتاری هستند که بطور ساختگی از تاریخ روانشناسی جدا شده است، (3) این تفکیک، تمایز غیرطبیعی در هر دو سطح تجزیه و تحلیل اخلاقی و عصبی ارائه شده که مانع از پیشرفت درک بیماری روانی ما شده است و (4) ادغام مجدد انگیزه و احساس پیشرفت زیادی در تفکر را نشان می دهد. در ارائه این نکات، ما درباره‌ی نقش تغییر الگو در دانش به بحث پرداختیم که گاهی سهوا مکانیسم های سببی پدیده طبیعی را پنهان می کند. ما به ارائه تاریخی مطالعات احساسی و انگیزه ای در روانشناسی پرداختیم که نشان می دهد چگونه تغییرات الگو دیدگاه انگیزشی را با تقلیل مواجه کرد، بااینکه آن با RDoC ، سیستم های عصبی بیماری روانی، و عامل ساختار آسیب شناسی روانی بخوبی جفت شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید