مقاله ترجمه شده درباره کنترل حالت لغزان فازی انطباقی غیر مستقیم مبتنی بر مشاهده گر با فیلترهای متغیر حالت


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کنترل حالت لغزان فازی انطباقی غیر مستقیم مبتنی بر مشاهده گر با فیلترهای متغیر حالت برای سیستم های دینامیکی غیر خطی ناشناخته


عنوان انگلیسی مقاله:

Observer-based indirect adaptive fuzzy sliding mode control with state variable filters for unknown nonlinear dynamical systems


کلمات کلیدی مقاله:

کنترل فازی، کنترل حالت لغزان فازی، فیلترهای متغیر حالت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الکترونیک، مکاترونیک و مهندسی کنترل


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.طراحی FSMC مبتنی بر مشاهده گر

3. FSMC انطباقی غیر مستقیم مبتنی بر مشاهده گر با فیلترهای متغیر حالت

4.نمونه های شبیه سازی

5.نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Recently, adaptive fuzzy control system designs have been extensively discussed in the literature [1,3,6,17]. The fundamental idea of adaptive fuzzy control is as follows: based on the universal approximation theorem [17], one first constructs a fuzzy model to describe the input/output behavior of the controlled system. After that a controller is designed based on the fuzzy model, the adaptive laws are derived to adjust the parameters ofthe fuzzy models. In an effort to improve the robustness of the adaptive fuzzy control system, many works have been published on the design ofadaptive fuzzy sliding mode controller (AFSMC) [7,8,21,18,23,24], which integrates the sliding mode controller (SMC) [2,14–16,19] design technique into the adaptive fuzzy control to improve the stability and the robustness ofthe control system. Conventionally, AFSMC design is based on the assumption that the system states are available for measurement, so the adaptive laws of AFSMC are formulated as functions of the tracking error vector of the system [7,8,21,18,23,24]. However, in practice, not all the states ofthe controlled system are available for measurement. It implies that as one could not obtain all elements ofthe tracking error vector, the conventional adaptive laws would be difficult to realize. In order to treat this problem, several studies apply an observer to estimate the tracking error vector [9,10,12,13,20,22] and use the SPR-Lyapunov design approach [15] to design an adaptive scheme [9,10,13,20,22].

1.مقدمه
اخیرا،طراحی های سیستم کنترل فازی به طور وسیعی در آثار مورد بحث قرار گرفته اند [1،3،6،17].ایده ی اساسی کنترل فازی انطباقی ،به صورت زیر است: بر مبنای قضیه ی تخمین جامع [17]، اولین نظریه ای است که یک مدل فازی را برای توصیف رفتار ورودی /خروجی سیستم کنترل میسازد.پس از اینکه یک کنترل کننده بر مبنای مدل فازی طراحی شد، قوانین انطباقی برای استنتاج پارامترهای مدلهای فازی طراحی میشوند.
در تلاش برای بهبود نیرومندی سیستم کنترل فازی انطباقی ، کارهای زیادی بر روی طراحی کنترل کننده ی حالت لغزان فازی انطباقی (AFSMC) منتشر شده اند [7,8,21,18,23,24]،که تکنیک طراحی کنترل کننده ی حالت لغزان (SMC) ) [2,14–16,19] را با کنترل فازی انطباقی برای بهبود پایداری و نیرومندی سیستم کنترل تلفیق مینماید.معمولا طراحی AFSMC بر مبنای این فرضیه است که حالات سیستم برای سنجش موجود هستند، بنابراین قوانین انطباقی AFSMC به صورت توابع بردار خطای بررسی سیستم فرموله میشوند[7,8,21,18,23,24].با این حال، عملا، همه ی حالات سیستم کنترل شده، برای سنجش موجود هستند.آن بدین معنی است چون نمیتوان کل عناصر بردار خطای بررسی را کسب کرد،محقق شدن قوانین انطباقی عادی دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل، مطالعات متعدد، یک مشاهده گر را برای تخمین بردار خطای بررسی بکار میبرد [9,10,12,13,20,22] و رویکرد طراحی لیاپانو –SPR [15] را برای طراحی یک طرح انطباقی استفاده میکند[9,10,13,20,22].


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید