ترجمه مقاله نمونه برداری هوشمند و یادگیری تابع افزایشی برای داده های بسیار بزرگ و با ابعاد بالا – سال 2016

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک: عوامل تعیین کننده و پیامدهای عملکرد – سال 2016