مقاله ترجمه شده درباره ویژگی های دینامیک غیر خطی مرکز فشار به دست آمده توسط تحلیل کمی بازگشتی در افراد با آسیب رباط صلیبی – سال 2010

مقاله ترجمه شده درباره توصیف دینامیک فاصله کوچک ( تله) رابط در ترانزیستور های آلی نازک لایه – سال 2015

مقاله ترجمه شده درباره اثربخشی حاکمیت رابطه ‌ای و قراردادی در توسعه مشارکتی محصول جدید – سال 2015

مقاله ترجمه شده درباره کارایی و تمایز مدیریت تغییر در سازمان دولتی – سال 2014