ترجمه مقاله پاسخ های پیک و باقیمانده قاب های مقاوم خمشی فولادی و مهاربندی در زمین لرزه های پالس مانند نزدیک گسل – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

پاسخ های پیک و باقیمانده قاب های مقاوم خمشی فولادی و مهاربندی در زمین لرزه های پالس مانند نزدیک گسل

عنوان انگلیسی مقاله:

Peak and residual responses of steel moment-resisting and braced frames under pulse-like near-fault earthquakes

کلمات کلیدی مقاله:

زمين لرزه هاي نزديك گسل، قاب هاي مقاوم خمشی فولادی، قاب های مهاربندی، مهاربند خود محور، مهاربند کمانش ناپذیر (BRB)، دریفت (تغییر مکان نسبی) بین طبقات پسماند، تاب آوری لرزه ای

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، مدیریت ساخت، زلزله

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. ویژگی های اصلی SC-BRBها و BRBها
3. ساختمان های نمونه
3.1. طراحی و مدل سازی MRFها
3.2. طراحی و مدل سازی BRBFها
3.3. طراحی و مدل سازی SC-BRBFها
4. پاسخ به زمین لرزه نزدیک گسل
4.1. حرکت های انتخاب شده زمین نزدیک گسل
4.2. مطالعه موردی
4.3. پاسخ کلی به زمین لرزه نزدیک گسل
5. بحث های بیشتر
5.1. ماتریس پارامتر
5.2. نتایج مطالعه پارامتری
5.3. مدل پیش بینی RID
6. خلاصه و نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper presents the behaviour of steel moment resisting and braced frames under pulse-like near-fault earthquakes. The key properties for characterizing near-fault ground motions with forward directivity and fling step effects are discussed, and the influence of varying brace properties on the key engineering demand parameters such as maximum inter-storey drift (MID), residual inter-storey drift (RID) and peak absolute floor acceleration (PA) is revealed. Among other findings, it is shown that the structural responses are related to spectral accelerations, PGV/PGA ratios, and the pulse period of near-fault ground motions. The moment resisting and self-centring braced frames (MRFs and SC-BRBFs) generally have comparable MID levels, while the buckling-restrained braced frames (BRBFs) tend to exhibit lower MIDs. Increasing the post-yield stiffness of the braces decreases the MID response. The SC-BRBFs generally have mean residual drifts less than 0.2% under all the considered ground motions. However, much larger RIDs are induced for the MRFs/BRBFs under the near-fault ground motions, suggesting that these structures may not be economically repairable after the earthquakes. From a non-structural performance point of view, the SC-BRBFs show much higher PA levels compared with the other structures. A good balance among the MID, RID, and PA responses can be achieved when “partial” SC-BRBs are used. To facilitate performance-based design, RID prediction models are finally proposed which enable an effective evaluation of the relationship between MID and RID.

چکیده

این مقاله، رفتار قاب های مقاوم خمشی فولادی و مهاربندی تحت زمین لرزه های پالس مانند نزدیک گسل را ارائه می دهد. ویژگی های کلیدی برای توصیف حرکات زمین در نزدیک گسل با اثرات جهت‌پذیری پیش ‌رونده و تغییر مکان ماندگار مورد بحث قرار گرفته و تأثیر خواص مختلف بادبند بر پارامترهای کلیدی تقاضای مهندسی مانند حداکثر جابه جایی نسبی میان طبقات (MID)، جابه جایی نسبی میان طبقات باقی مانده (RID ) و بیشینه شتاب کف مطلق (PA) نشان داده شده است. در میان سایر نتایج، این نشان داده شده است که واکنش های ساختاری، مربوط به شتاب های طیفی، نسبت PGV / PGA و دوره پالس حرکات زمین نزدیک گسل است. قابل های مقاوم خمشی و خودمحور مهاربندی (MRFها و SC-BRBFها) به طور کلی دارای سطوح MID مشابهی هستند، در حالی که قاب های مهاربندی کمانش ناپذیر (BRBFها) MID های پایین تری نشان می دهند. افزایش سفتی پس از تسلیم بادبندها، پاسخ MID را کاهش می دهد. SC-BRBFها عموما دارای میانگین دریفت پسماند کمتر از 0.2٪ در تمام حرکت های در نظر گرفته شده برای زمین هستند. با این حال، RID های بسیار بزرگتر برای MRFها / BRBFها تحت حرکات زمین نزدیک گسل ایجاد شده اند که این امر نشان می دهد که این سازه ها ممکن است پس از زلزله از لحاظ اقتصادی قابل اصلاح و تعمیر نباشند. از یک دیدگاه عملکردی غیر ساختمانی، SC-BRBF ها سطوح PA بسیار بالاتری نسبت به دیگر سازه ها نشان می دهند. یک تعادل مناسب بین پاسخ های MID، RID و PA را می توان زمانی بدست آورد که از SC-BRBهای “جزئی” استفاده شود. برای تسهیل طراحی مبتنی بر عملکرد، مدل های پیش بینی RID در نهایت پیشنهاد کردند که کدام یک قادر به ارزیابی موثر ارتباط بین MID و RID است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله