مقاله ترجمه شده درباره مشوق های شخصیت و کارآفرینی، حرفه ای و رهبری – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مشوق های شخصیت و کارآفرینی، حرفه ای و رهبری


عنوان انگلیسی مقاله:

Personality and entrepreneurial, professional and leadership motivations


کلمات کلیدی مقاله:

Big Five، شخصیت پیش گستر، اجتناب از ریسک، انگیزه کارآفرینی، انگیزه حرفه ای،انگیزش رهبری، شغل، نقش کاری،


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2 – چارچوب EPL شغل ها

3- مطالعه حاضر : هدف و فرضیات

3-1 فاکتور های شخصیت Big Five

3-2 شخصیت پیش گسترانه

3-3 اجتناب از ریسک

4- روش

4-1 شرکت کنندگان و رویه ها

4-2 سنجش ها

4-2-1 انگیزه های EPL

4-2-2 Big Five

4-2-3 شخصیت پیش گستر

4-2-4 اجتناب از ریسک

4-3 تحلیل های آماری

5- نتایج

6- بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Using a new framework that includes entrepreneurship, professionalism and professionalism as different dimensions of subjective career space, we investigated whether different kinds of people are motivated towards entrepreneurial as compared to organizational leadership or specialized professional work-roles. Correlations from two samples of 396 and 272 undergraduates indicate personality traits have more similar relationships with both entrepreneurial and leadership than with professional work-role motivations. Specifically, while the Big Five personality traits, low risk aversion and proactive personality correlate with entrepreneurial and leadership motivations, high risk aversion correlate with the motivation for more vocationally-based, professional work. Hierarchical multiple regression analyses indicate that whether proactive personality and risk aversion add to the prediction of entrepreneurial, professional and leadership motivations beyond the Big Five depends on the Big Five measure used and sampling differences. Overall, this study fills a gap in the comparative appreciation of the role of traits in leadership and entrepreneurial emergence, which has resulted from the historic separation of both research fields, and has implications for the entrepreneurial and/or leadership development of professionals in organizations.

چکیده

ما با استفاده از چارچوب جدید که کارآفرینی و حرفه ای گری را به صورت ابعاد مختلف فضای شغلی ذهنی در نظر می گیرد ، بررسی می کنیم که آیا آدم های مختلف در مقایسه با رهبری سازمانی یا نقش های کار حرفه ای تخصصی به سمت کارآفرینی تهییج می شوند یا خیر . همبستگی های ناشی از دو نمونه 396 و 272 دانشجوی دوره لیسانس مشخص می سازند که ویژگی های شخصیت با روابط کارآفرینی و رهبری نسبت به انگیز های نقش کاری شباهت بیشتری دارند . به ویژه ، در حالی که ویژگی های شخصیت Big Five ، نفرت از ریسک کم و شخصیت پیش گستر با مشوق های کارآفرینی و رهبری رابطه دارند ، اجتناب از ریسک کم با انگیزه برای کار حرفه ای شغلی رابطه دارد . تحلیل های رگرسیون چند تایی سلسله مراتبی مشخص می سازند که آیا شخصیت پیش گستر و نفرت از ریسک به پیش بینی کار آفرینی ، انگیزش های حرفه ای و رهبری فراتر از Big Five اضافه می شوند یا خیر به سنجش بکار رفته و تفاوت های نمونه برداری در Big Five بستگی دارد . در مجموع ، مطالعه حاضر به تعیین ارزش مقایسه ای نقش ویژگی ها در رهبری و ظهور کارآفرینی می پردازد که از تفکیک تاریخی هر دو حوزه تحقیق ناشی شده است و دارای پیچیدگی هایی برای توسعه رهبری حرفه ای ها در سازمان و یاکارآفرینی می باشد .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید