مقاله ترجمه شده درباره خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی نمونه های پروتئینی به دست آمده از کنجاله پنبه دانه – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی نمونه های پروتئینی به دست آمده از کنجاله پنبه دانه


عنوان انگلیسی مقاله:

Physicochemical and functional properties of protein isolate obtained from cottonseed meal


کلمات کلیدی مقاله:

کنجاله پنبه دانه، نمونه های پروتئینی، خصوصیات عملکردی، ساختارهای ثانویه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

صنایع غذایی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. مواد

2.2. آماده سازی نمونه پروتئینی

2.3. الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید سولفات دو دسیل سدیم (SDS-PAGE)

2.4. حلالیت پروتئین (PS)

2.5. ظرفیت جذب آب (WAC) و ظرفیت جذب روغن (OAC)

2.6. ظرفیت تشکیل کف (FC) و پایداری کف (FS)

2.7. شاخص فعالیت امولسیون کنندگی (EAI) و شاخص پایداری امولسیون (ESI)

2.8. اندازه گیری هیدروفوبیسیته سطحی (H0)

2.9. فلورسنس ذاتی

2.10. طیف سنجی تبدیت فوریه مادون قرمز (FTIR) و ساختار ثانویه ی پروتئین

2.11. خصوصیات دمایی

2.12. اندازه گیری بلورینگی پروتئین

2.13. آنالیز آماری

3. نتایج و بحث

3.1. SDS-PAGE

3.2. PS

3.3. WAC و OAC

3.4. EAI و ESI

3.5. FC و FS

3.6. H0

3.7. فلورسنس ذاتی

3.8. آنالیز طیف FTIR

3.9. خصوصیات دمایی

3.10. بلورینگی پروتئین

4. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Cottonseed, which is available in many temperate and tropical countries, is one of the richest sources of oilseeds mostly processed to extract oil that is used as edible fat (Zhou, Zhang, Gao, Wang, & Qian, 2015). Cottonseed meal is a co-product of the cottonseed oil processing industry. With processing, typical yields from cottonseed are 50% meal, 22% hulls, 16% oil and 7% linters, with a 5% loss (Hinze et al., 2015). The commonly used methods of lipid extraction from oil seeds are pressing and extraction with organic solvents (cold or hot). Pressing is the process of mechanically pressing liquid out of liquid containing solids, whereas extraction refers to the process of separating a liquid from a liquid-solid system (Anderson et al., 2016). Subcritical fluid extraction is one of the newly emerging clean and environment-friendly technologies for food products (Zheng, Ren, Su, Yang, & Zhao, 2013).

1. مقدمه:
پنبه دانه، که در بسیاری از کشورهای معتدل و گرمسیری در دسترس می باشد، یکی از غنی ترین منابع بذرهای روغنی می باشد که اکثرا برای استخراخ روغن فراوری می شود که به عنوان روغن خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد (زو، زانگ، گائو، وانگ و کیان 2015). کنجاله پنبه دانه یک محصول مشترک از صنعت فراوری روغن پنبه دانه می¬باشد. با فراوری، بازده معمول به دست آمده از پنبه دانه برابر 50% کنجاله، 22% پوست، 16% روغن و 7% الیاف پنبه و 5% ضایعات می¬باشد (Hinze et al., 2015). روش¬های استفاده شده-ی معمول استخراج لیپید گرفته شده از بذرهای روغنی شامل، پرس و استخراج با با حلال¬های آلی (سرد یا گرم) می¬باشد. پرس، شامل فرایند فشرده سازی مکانیکی مایع به بیرون از مایع حاوی جامدات می¬باشد در حالی که استخراج اشاره به فرایند جداسازی یک مایع از یک سیستم جامد – مایع دارد (اندرسون و همکاران، 2016). استخراج با سیال تحت بحرانی یکی از تکنولوژی¬ها دوستدار طبیعت و تمییز در حال ظهور جدید برای محصولات غذایی می¬باشد (زنگ، رن، سو، یانگ و زائو 2013).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید