ترجمه مقاله درک مدیریت ارشد از شایستگی مدیریت پروژه – سال 2005


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

درک مدیریت ارشد از شایستگی مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی مقاله:

Senior management perceptions of project management competence

کلمات کلیدی مقاله:

شایستگی مدیریت پروژه، عملکرد، اثربخشی ، استانداردها

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی و مدیریت عملکرد

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. پیش زمینه
2.1 دلیل تحقیق
2.2. یک مدل تلفیقی از شایستگی مدیریت پروژه
3. متدولوژی
3.1. عملکرد مقارن با استانداردها
3.2. ادراک سرپرست از اثربخشی محل کار
3.3. ماهیت و زمینه پروژه‌ها
3.4. جمع آوری و تحلیل داده‌ها
4. نتایج تحقیق
4.1. تحلیل تاییدی : دانش و استفاده از شیوه‌ها
4.2.تحلیل اکتشافی
5. نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

As more organisations adopt project management approaches and the demand for project managers grows, there is increasing interest in the competence of project managers and in standards for development and assessment of project management competence. Project management standards are being used extensively throughout the world in training and development, professional certification programmes and corporate project management methodologies on the assumption that there is a positive relationship between standards and effective workplace performance. However, there has been no empirical research reported that supports or indeed questions this assumption. This paper reports on research that explores the relationship between performance against standards and the effectiveness of project management performance in the workplace, as perceived by senior managers. Results suggest that there is no statistically significant relationship between performance against the widely used standards in their entirety, and senior management perceptions of effectiveness of workplace performance. Results suggest different perceptions and expectations of project management competence between project managers and their supervisors, senior management.

چکیده

همانطور که سازمانهای بیشتری رویکردهای مدیریت پروژه را اتخاذ می‌کنند و تقاضا برای مدیران پروژه افزایش می‌یابد، علاقه فزاینده‌ای نسبت به شایستگی مدیران پروژه و استانداردها برای توسعه و ارزیابی شایستگی مدیریت پروژه به وجود می‌آید. استانداردهای مدیریت پروژه بر اساس این فرض که رابطه مثبتی بین استانداردها و عملکرد مؤثر محل کار وجود دارد، بطور گسترده‌ای در سراسر جهان در آموزش و توسعه، برنامه‌های صدور گواهینامه حرفه‌ای و روشهای مدیریت پروژه سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، هیچ یک از تحقیقات تجربی این فرضیه را تأیید نکردند و یا در واقع مورد سؤال قرار ندادند. این مقاله، تحقیقی را گزارش می‌کند که رابطه بین عملکرد مقارن با استانداردها و اثربخشی عملکرد مدیریت پروژه در محل کار را طبق ادراک مدیران ارشد بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که بین عملکرد بر حسب استانداردهایی که به طور گسترده‌ای بطور کل مورد استفاده قرار می‌گیرند، و درک مدیریت ارشد از اثربخشی عملکرد محل کار، به لحاظ آماری هیچ گونه ارتباط معنی داری وجود ندارد. این نتایج ادراکات و انتظارات متفاوتی را در خصوص شایستگی مدیریت پروژه بین مدیران پروژه ، سرپرستان آنها ، و مدیریت ارشد نشان می‌دهند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله