مقاله ترجمه شده درباره ویژگی های دینامیک غیر خطی مرکز فشار به دست آمده توسط تحلیل کمی بازگشتی در افراد با آسیب رباط صلیبی – سال 2010

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ویژگی های دینامیک غیر خطی مرکز فشار به دست آمده توسط تحلیل کمی بازگشتی در افراد با آسیب رباط...