ترجمه مقاله ایجاد انعطاف پذیری سازمانی، نوآوری از طریق ابتکارات مدیریت بر اساس منابع، یادگیری سازمانی و پویایی محیطی- سال 2022

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: ایجاد انعطاف پذیری سازمانی، نوآوری از طریق ابتکارات مدیریت بر اساس منابع، یادگیری سازمانی و پویایی...

ترجمه مقاله داده های نظرسنجی در مورد منابع اجتماعی، شخصی و کاری مرتبط با مشارکت کاری در میان دانش ورزان در مالزی در بحبوحه همه گیری COVID-19 – سال 2022

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: داده های نظرسنجی در مورد منابع اجتماعی، شخصی و کاری مرتبط با مشارکت کاری در میان...