مقاله ترجمه شده درباره اثرات حلالها بر اصلاح زئولیت SAPO-34 با استفاده از 3-آمینوپروپیل تریدتروفسی سیلان – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات حلالها بر اصلاح زئولیت SAPO-34 با استفاده از 3-آمینوپروپیل تریدتروفسی سیلان برای تهیه غشای ماتریس مخلوط پلی سولفون نامتقارن در استفاده از جداسازی CO2


عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of solvents on the modification of SAPO-34 zeolite using 3-aminopropyl trimethoxy silane for the preparation of asymmetric polysulfone mixed matrix membrane in the application of CO2 separation


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، شیمی آلی و شیمی کاربردی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 . مقدمه

2. تجربی

2.1. سنتز (ترکیب)، اصلاح و خصوصی سازی زئولیت SAPO-34

2.2 ترکیب و مشخصات غشا PSf و PSf / SAPO-34 MMMs

2.3 اندازه گیری نفوذ گاز

3. نتایج و بحث

3.1 خصوصیات تغییرات زئولیتی SAPO -34 تغییر شکل داده شده و APMS و تغییر داده نشده

3.2 خصوصیات غشاء PSF خالص و MMM ساخته شده

3.3. تجزیه و تحلیل عملکرد گاز

4. نتيجه گيری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

SAPO-34 zeolite is the ideal porous filler in Mixed matrix membranes (MMMs) for CO2 separation because it has strong affinity towards CO2 and pore size (0.38 nm) which is nearly similar to the molecular sizes of various gasses in natural gas. However, the poor compatibility between zeolite and polymeric matrix causes the formation of non-selective interfacial voids, leading to poor separation of gasses. In this work, 3-aminopropyl trimethoxy silane (APMS) was proposed to modify SAPO-34 zeolite before adding into asymmetric polysulfone (PSf) MMMs prepared via dry–wet phase inversion. The effects of solvent (ethanol or isopropanol) in grafting reaction were studied. The changes in FTIR spectra of both modified SAPO-34 zeolite samples signified that more silane molecules were grafted when ethanol was used. SAPO-34 zeolite dispersed evenly in PSf matrix after modification as shown in EDX analysis. Although showing similar FTIR spectra and morphology, a great improvement in CO2 selectivity and permeance was only shown by PSf/SAPO-34E MMMs with zeolite modified using APMS in ethanol. The highest CO2/N2 selectivity of 28, CO2/CH4 selectivity of 31 and a satisfactory CO2 permeance of 706 GPU were achieved. Besides reduction of filler agglomeration, the improvement could be related to the diminished interfacial voids when SAPO-34 zeolite was modified using APMS in ethanol.

چکیده

زئولیت SAPO-34 پرکننده ایده آل متخلخل در غشای ماتریکس مخلوط (MMMs) برای جداسازی CO2 است زیرا دارای رابطه قوی با CO2 و اندازه منافذ (0.38 نانومتر) است که تقریبا شبیه به اندازه مولکولی گازهای مختلف در گاز طبیعی است. با این حال، سازگاری ضعیف بین زئولیت و ماتریس پلیمری باعث تشکیل حفره های غیر فشرده ای غیر انتخابی می شود که منجر به جدایی ضعیف گازها می شود. در این کار، 3-آمینوپروپیل تریدتروفسی سیلان (APMS) برای تغییر زئولیت SAPO-34 قبل از اضافه شدن به MMM های پلی سولفون نامتقارن (PSf) آماده شده از طریق چرخش فاز خشک – تر پیشنهاد شده است. اثرات حلال (اتانول یا ایزوپروپانول) در واکنش پیوند مورد مطالعه قرار گرفته است. تغییرات در طیف FTIR هر دو نمونه های زئولیتی SAPO-34 اصلاح شده نشان داد که مولکول های سیلان بیشتری در هنگام استفاده از اتانول پیوند می شوند. زئولیت SAPO-34 پس از اصلاح به طور مساوی در ماتریس PSF پراکنده شده است که در تجزیه و تحلیل EDX نشان داده شده است. اگرچه نشان دادن طیف و مورفولوژی مشابه FTIR، بهبود قابل توجهی در انتخاب و نفوذ CO2 توسط PSM / SAPO-34E MMM با زئولیت اصلاح شده با استفاده از APMS در اتانول نشان داده شده است. بیشترین انتخاب CO2 / N2 از 28، انتخاب CO2 / CH4 از 31 و رطوبت نسبی CO2 706 GPU به دست آمده اند. علاوه بر کاهش تجمع پرکننده (فیلر)، بهبود می تواند با کاهش خازن های بین فاز ارتباط داشته باشد، زمانی که زئولیت SAPO-34 با استفاده از APMS در اتانول اصلاح شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید