مقاله ترجمه شده درباره پیاده سازی و ارزیابی ویژگی های ضروری طراحی کاربر رابط با برنامه های کمک آموزشی کامپیوتری در ریاضیات – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شناسایی، پیاده سازی و ارزیابی ویژگی های ضروری طراحی کاربر رابط با برنامه های کمک آموزشی کامپیوتری در ریاضیات برای دانش آموزان کم توان در یادگیری


عنوان انگلیسی مقاله:

The identification, implementation, and evaluation of critical user interface design features of computer-assisted instruction programs in mathematics for students with learning disabilities


کلمات کلیدی مقاله:

ویژگی های طراحی رابط کاربر، آموزش کامپیوتر، دانش آموزانی که دارای معلولیت های یادگیری هستند، ریاضیات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

طراحی و تولید نرم افزار و مهندسی نرم افزار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2.1. رابط آموزش محور

2.1.1. کنترل میزان آموزش ریاضیات

2.1.2. کاربرد بازنمایی های بصری، پویانمایی ها و نگاره ها

2.2. رابط ساختار آشکار

2.2.1. داشتن سادگی و یکپارچگی

2.2.2. انتخاب فونت ها و رنگ های مناسب

2.2.3. برجسته سازی (هایلایت نمودن) و رمزگذاری رنگ متون

2.3. رابط تعامل تطبیقی

2.3.1. ارائه بازخورد توانایی / تلاش و تعاملی

2.3.2. برخورداری از چند رسانه تطبیقی

3. پیاده ســــازی ویژگی های مهم طراحی رابط کاربر برنامه های CAI در ریاضیات برای دانش آموزان با LD: توسعه کاوشگر ریاضی

3.1. رابط آموزش محور

3.1.1. کنترل میزان آموزش ریاضیات در کاوشگر ریاضی

3.1.2. استفاده از بازنمایی های بصری، پویانمایی ها و نگاره ها در کاوشگر ریاضی

3.2. رابط ساختاری بارز

3.2.1. برخورداری از سادگی و یکپارچگی در کاوشگر ریاضی

3.2.2. انتخاب فونت ها و رنگ های مناسب در کاوشگر ریاضی

3.2.3. برجسته سازی (هایلایت نمودن) و رمزگذاری رنگی متون در کاوشگر ریاضی

3.3. رابط تعامل تطبیقی

3.3.1. ارائه بازخورد توانایی / تلاش و تعاملی در کاوشگر ریاضی

3.3.2. برخورداری از چند رسانه تطبیقی در کاوشگر ریاضی

4. ارزیابی ویژگی های مهم طراحی رابط کاربر برنامه CAI در ریاضیات برای دانش آموزان با LD: آزمون کاربری کاوشگر ریاضی

4.1. شرکت کنندگان

4.2. کارگذاری

4.3. روندها

4.4. پرسشنامه آزمون کاربری

4.4.1. پرسشنامه کار

4.4.2. پرسشنامه پس از کار

5. نتایج

6. بحث

6.1. نتیجه گیری ها

6.2. محدودیت های مطالعه

6.3. پیامدهای این شیوه

6.4. پیامدهایی برای تحقیقات آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Critical user interface design features of computer-assisted instruction programs in mathematics for students with learning disabilities and corresponding implementation guidelines were identified in this study. Based on the identified features and guidelines, a multimedia computer-assisted instruction program, ‘Math Explorer’, which delivers addition and subtraction word problem-solving instruction for students with learning disabilities at the early elementary level, was designed and developed. Lastly, usability testing was conducted to assess whether Math Explorer was well-designed in terms of the interface for students with learning disabilities. Given the results of the usability testing, this study corroborated the fact that the critical user interface design features and guidelines in mathematics computer-assisted instruction programs would be essential for facilitating the mathematical learning of students with learning disabilities. Implications for practice and future research were discussed.

چکیده

ویژگی های ضروری طراحی کاربر رابط در برنامه های کمک آموزشی کامپیوتر در ریاضیات برای دانش آموزان کم توان از نظر یادگیری و دستورالعمل های مربوط به پیاده سازی در این مطالعه مشخص شدند. بر اساس این ویژگی ها و دستورالعمل های شناسایی شده، یک برنامه کمک آموزشی کامپیوتر چند رسانه ای، “کاوشگر ریاضی”، که با افزایش و کاهش کلمه در آموزش حل مساله برای دانش آموزان کم توان در یادگیری در سطح اولیه ابتدایی ارائه می کند، طراحی و ساخته شد. در نهایت، آزمون کاربری برای ارزیابی اینکه آیا کاوشگر ریاضی بر حسب رابط برای دانش آموزان کم توان در یادگیری به خوبی طراحی شد انجام پذیرفت.

با توجه به نتایج حاصل از تست قابلیت استفاده، این مطالعه موید این واقعیت است که طراحی ویژگی های حیاتی کاربر رابط و دستورالعمل ها در کمک برنامه های آموزشی کامپیوتری ریاضیات برای تسهیل یادگیری ریاضی دانش آموزان ناتوان در یادگیری ضروری است. مفاهیم برای تکرار و پژوهش های آینده مورد بحث قرار گرفت.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید