مقاله ترجمه شده درباره تحلیل ترمو-هیدرولیک مبدل های حرارتی چندلایه با جریان متقاطع – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تحلیل ترمو-هیدرولیک مبدل های حرارتی چندلایه با جریان متقاطع


عنوان انگلیسی مقاله:

Thermo-hydraulic analysis of multi-row cross-flow heat exchangers


کلمات کلیدی مقاله:

مبدل حرارتی، فین موجی، روش لوله به لوله، سیکل فشرده سازی بخار ، پمپ حرارتی، تهویه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکانیک سیالات، تبدیل انرژی و مکانیک جامدات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- تحلیل و مدل سازی

3- نتایج و بحث

4- نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The fin and tube heat exchangers are widely used in residential air-conditioning and heat pump applications because of its highly desirable properties such as compactness and manufacturing easiness. The performance of heat exchangers (condenser and evaporator) for vapor compression system affect significantly the efficiency and size of the heat pump system. Many investigators have conducted various experimental and numerical works on heat exchangers to improve system performance [1–12]. Kim et al. [1] conducted a critical review of numerical and experimental studies on the thermal hydraulic performance of louvered fin heat exchangers. Saleem and Kim [2] investigated numerically the effect of louver pitch variation on the air-side thermal hydraulic performance of microchannel heat exchanger in Reynolds number of 50–450. Brignoli et al. [3] evaluated the effect of transport properties of fluid and refrigerant temperatures in heat exchangers. They developed a model which simulates the refrigeration cycle with inlet temperature profiles. The model is also capable of optimizing the refrigerant mass flux in order to improve the system performance. Yashar et al. [4] developed heat exchanger circuit design method with genetic algorithm. Yashar et al. [5] conducted the refrigerant circuit optimization study and they reported that the capacity of heat exchanger and system with optimized circuit can be improved by 7.9% and 2.2%, respectively. Kim and Bullard [6] investigated system performance for a window room airconditioning system with microchannel condenser and compared the results with the conventional system with fin and tube condenser.

1- مقدمه
مبدل های حرارتی فین و لوله به دلیل دارا بودن مشخصه های بسیار مطلوب نظیر اندازه کم و سادگی تولید، به طور وسیعی در تهویه مطبوع و پمپ های حرارتی مناطق مسکونی کاربرد دارند. عملکرد مبدل های حرارتی (کندانسور و اواپراتور) برای سیستم های فشرده سازی بخار به طور چشمگیری بر بازده و اندازه سیستم پمپ حرارتی مؤثرند. محققان زیادی در راستای بهبود عملکرد این سامانه کارهای مختلف عددی و تجربی را به انجام رسانده اند ]1-12[. کیم و همکاران ]1[ تحلیل عددی و تجربی مهمی در زمینه عملکرد هیدروترمال مبدل های حرارتی فیندار روزنه ای به عمل آورده اند. سلیم و کیم ]2[ در بازه عدد رینولدز 50 الی 450 تأثیرات تغییر گام روزنه ها را بر عملکرد هیدروترمال سمت هوای مبدل حرارتی ریزکانال به صورت عددی بررسی نموده اند. بریگنولی و همکاران]3[ تأثیر شرایط انتقال سیال و دمای مبرد را در مبدل ها اندازه گرفته اند. آن ها یک مدل که سیکل سرمایش را با پروفایل های دمایی ورودی شبیه سازی می کند را ساختند. این مدل همچنین توانایی بهینه سازی شار جرمی مبرد در راستای بهبود عملکرد سیستم را دارد. یاشار و همکاران]4[ با استفاده از الگوی جنت، روشی در طراحی مدار مبدل حرارتی ایجاد کردند. یاشار و همکاران]5[ مطالعه ای بر روی بهینه سازی مدار مبرد انجام دادند و اعلام نمودند که ظرفیت مبدل و سیستم با استفاده از مدار بهبود یافته را می توان به ترتیب تا 2/7 % و 2/2 % افزایش داد. کیم و بولارد ]6[ عملکرد سامانه را برای یک سیستم تهویه با اتاقک پنجره دار به همراه کندانسور ریزکانال بررسی نمودند و نتایج را با سامانه معمول حاوی کندانسور لوله و فین مقایسه کردند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید