یک مطالعه جامع از پارامترهایی که در محیط فیزیکی بر روی تمرکز دانشجویان در طول درس با استفاده از اینترنت اشیا اثر میگذارد


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک مطالعه جامع از پارامترهایی که در محیط فیزیکی بر روی تمرکز دانشجویان در طول درس با استفاده از اینترنت اشیا اثر میگذارد


عنوان انگلیسی مقاله:

A comprehensive study of parameters in physical environment that impact students’ focus during lecture using Internet of Things


کلمات کلیدی مقاله:

کلاس درس هوشمند، اینترنت اشیا (Internet of Things)، طبقه بندی، فراگیری ماشین شناسایی الگو، تمرکز دانشجو


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم تربیتی و فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی و اینترنت و شبکه های گسترده


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقدمه

نقد و بررسی آثار

انتخاب پارامترها

روش

شرکت کنندگان

راه کار

پارامترهای محیط فیزیکی

تفسیر داده ها

نتایج

عملکرد الگوریتم ماشین

بحث

کار آینده

نتیجه گیریها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Previous studies (Felder & Brent, 1999) have shown that students cannot stay fully focused throughout the lecture. It has been proved that student’s attention begins to decrease approximately 10 min after the beginning of a lecture. At the end of a lecture, students remember 70% of the information presented in the first ten, and only 20% of the information presented during the last ten minutes of a lecture (Hartley & Davies, 1978). Therefore, detecting parts of the lecture where students’ focus is decreased is important as some actions can be performed in order to stimulate their focus. If students are focused on the lecture most of the time, they would remember more information presented, and their benefit from the lecture would be maximized. There are many studies that investigated the influence of different parameters on students’ performance and achievements by comparing their results received after lecture (Bako-Biro, Clements-Croome, Kochhar, Awbi, & Williams, 2012; Bronzaft & McCarthy, 1975; Coley, Greeves, & Saxby, 2007; Crook & Langdon, 1974; Downs & Crum, 1978; Evans & Maxwell, 2007; Ito, Murakami, Kaneko, & Fukao, 2006; Johnson, 2001; Kyzar, 1977; Molhave, Bach, & Federsen, 1986; Murakami, Kaneko, Ito, & Fukao, 2006; Otto, Hudnell, House, & Molhave, 1992; Shaughnessy, Haverinen-Shaughnessy, Nevalainen, & Moschandreas, 2006; Wargocki & Wyon, 2007). It has been shown that there is a signifi- cant relationship between students’ ability to concentrate and their academic performance (Egong, 2014), which indirectly indicates that the same parameters may have a high impact on students’ focus as well. However, none of the previously conducted studies have considered the direct effect of these parameters on students’ focus, as it requires their instant feedback. Additionally, studies are rarely investigating the influence of more than one parameter at the same time, and most experiments were conducted in the laboratory environments. To the best of our knowledge, there is no comprehensive study that has tried to simultaneously identify and analyze parameters that have a significant impact on students’ focus in the real classrooms

1. مقدمه
مطالعات قبلی (فلدر و برنت، 1999) نشان داده اند دانشجویان نمیتوانند در کل درس کاملا متمرکز بمانند. اثبات شده است توجه دانشجویان تقریبا ده دقیقه پس از شروع درس کاهش می یابد. در انتهای درس، دانجشوان تقریبا 70% اطلاعات ارائه شده در ده دقیقه اول و فقط 20% از اطلاعات ارائه شده در طول ده دقیقه ی آخر یک درس را بیاد می آورند. بنابراین، کشف بخشهایی از درس که در آن تمرکز دانشجویان کاهش می یابد، حائز اهمیت است زیرا برخی اقدامات ممکن است برای کاهش شبیه سازی تمرکز آنها انجام گیرد.اگر بیشتر اوقات بر درس تمرکز داشته باشند، آنها اطلاعات ارائه شده ی بیشتری را بخاطر می آورند و بهره ی آنها از درس به حداکثر خواهد رسید.
مطالعات زیادی وجود دارد که اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد و دستاوردهای حاصل از مقایسه ی نتایج کسب شده پس از درس را بررسی کردند اثبات شده است یک رابطه معنادار بین توانایی دانشجویان برای تمرکز و عملکرد آکادمیک آنها وجود دارد، که به طور غیر مستقیم بیانگر این است همان پارامترها ممکن است بر تمرکز دانشجویان هم اثر بسزایی داشته باشد. با این وجود، هیچ یک از مطالعاتی که قبلا اجرا شده اند، اثر مستقیم این پارامترها را بر تمرکز دانشجویان بررسی نکرده اند، زیرا آن مستلزم بازخور آنی آنها است. به علاوه، مطالعات به ندرت اثر بیش از یک پارامتر را به طور همزمان بررسی میکنند و بیشتر آزمایشات در محیطهای آزمایشگاهی انجام شدند. طبق بهترین دانش ما، مطالعه ی جامعی وجود ندارد که سعی کرده باشد به طور همزمان پارامترهایی را شناسایی و تحلیل نماید که اثر معناداری بر تمرکز دانشجویان در کلاسهای درس واقعی دارند.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید