مقاله ترجمه شده درباره یک ارزیابی از نظریه ارتباطات فرایندهای نقشه راه – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک تحلیل از فاکتورهای بهبود دهنده اعتبار نقشه راه فناوری: یک ارزیابی از نظریه ارتباطات فرایندهای نقشه راه


عنوان انگلیسی مقاله:

An analysis of factors improving technology roadmap credibility: A communications theory assessment of roadmapping processes


کلمات کلیدی مقاله:

نقشه راه فناوری، اعتبار نقشه راه فناوری یک نظریه ارتباطات، مطالعه تجربی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک و مدیریت فناوری اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. نقد و بررسی آثار

2.1 نقشه راه فناوری

2.1.1 تعاریف نقشه راه فناوری

2.1.2 ایجاد نقشه راه فناوری

2.1.3 استفاده و مزایای مورد انتظار ایجاد نقشه راه TRM / فناوری

2.2 نظریه ارتباطات برلو

2.3 خلاصه

3.توسعه فرضیات تحقیقاتی

1. ساخت ها و سنجش ها

2. 5.آنالیز داده ها

3. 5.1 طراحی یک مطالعه ی تجربی و روش جمع اوری دیتا

4. 5.2 آمار دموگرافیک و وصفی

5. 5.3 تحلیل اعتماد پذیری /درستی ابزار سنجش

6. 5.4 صحت متغیر سنجش

7. 5.4.1 آنالیز صحت متغیرهای مستقل

8. 5.4.3 آنالیز صحت استفاده از TRM

9. 5.5 تست فرضیه تحقیقاتی

10. 5.5.1 همبستگی بین متغیرها

11. 5.5.2 تست فرضیه

12. 5.5.3 روابط بین اعتبار نقشه راه فناوری و استفاده

13. 6. بحث

14. 7.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In recent years, many industrial firms have been able to use roadmapping as an effective process methodology for projecting future technology and for coordinating technology planning and strategy. Firms potentially realize a number of benefits in deploying technology roadmapping (TRM) processes. Roadmaps provide information identifying which new technologies will meet firms’ future product demands, allowing companies to leverage R&D investments through choosing appropriately out of a range of alternative technologies. Moreover, the roadmapping process serves an important communication tool helping to bring about consensus among roadmap developers, as well as between participants brought in during the development process, who may communicate their understanding of shared corporate goals through the roadmap. However, there are few conceptual accounts or case studies have made the argument that roadmapping processes may be used effectively as communication tools. This paper, therefore, seeks to elaborate a theoretical foundation for identifying the factors that must be considered in setting up a roadmap and for analyzing the effect of these factors on technology roadmap credibility as perceived by its users. Based on the survey results of 120 different R&D units, this empirical study found that firms need to explore further how they can enable frequent interactions between the TRM development team and TRM participants. A high level of interaction will improve the credibility of a TRM, with communication channels selected by the organization also positively affecting TRM credibility.

چکیده

در سال های اخیر، بسیاری از موسسات بازرگانی صنعتی، توانسته اند از نقشه راه (جزئیات مراحلی که برای اجرای یک برنامه عملکرد بکار میرود)به عنوان یک متدولوژی فرایند موثر برای طرح ریزی فناوری آینده و هماهنگ سازی برنامه ریزی فناوری و استراتژی استفاده نمایند.موسسات بازرگانی احتمالا شماری از مزایای توسعه فرایندهای ایجاد نقشه ی راه فناوری (TRM) را به رسمیت می شناسند.نقشه های راه ،شناسایی اطلاعاتی را ارائه میکنند که فناوری های جدید خواهند توانست نیازهای تولید آینده ی موسسات بازرگانی را تامین نمایند، به شرکت اجازه ی سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را از طریق انتخاب مناسب از بین طیفی از فناوری های متناوب را میدهند.به علاوه ،فرایند نقشه راه ،یک ابزار ارتباطی مهم محسوب میشود که به ایجاد اتفاق نظر بین توسعه دهندگان نقشه راه ، هم چنین بین شرکت کنندگانی کمک میکند که در طول فرایند توسعه وارد میشوند، و ممکن است شناخت خود را از اهداف شرکتی مشترک از طریق نقشه راه مورد گفتگو قرار دهند.با این وجود، گزارش های مفهومی معدود یا مطالعات موردی مشترک این بحث را ایجاد نموده است که فرایندهای نقشه راه ممکن است به طور موثری به صورت ابزارهای ارتباطی بکار روند.این مقاله، در جستجوی گسترش یک بنیاد نظری برای شناسایی فاکتورهایی است که باید در تنظیم یک نقشه راه و برای تحلیل اثر این فاکتورها بر اعتبار نقشه راه فناوری همانطور که توسط کاربرانش تصور میشود، مد نظر قرار گیرد.بر اساس نتایج براورد 120 واحد تحقیق و توسعه ی مختلف، این مطالعه ی تجربی دریافته است که موسسات بازرگانی نیاز دارند بیشتر بررسی کنند که چطور میتوانند تعاملات مکرر بین تیم توسعه TRM و شرکت کنندگان TRM را میسر نمایند.یک سطح بالای تعامل ،اعتبار یک TRM را بهبود می بخشد، با کانالهای ارتباطی که توسط سازمان انتخاب میشود، هم چنین به طور موثری بر روی اعتبار TRM اثر میگذارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید